powrót strona główna Każdy kilometr ma znaczenie
Powrót

Ochrona środowiska

Nasze działania są świadomie nakierowane na dbałość o środowisko naturalne. Dążymy do tego, aby być przedsiębiorstwem działającym w pełnej harmonii ze środowiskiem naturalnym, wyznając zasadę zrównoważonego rozwoju. Naszą misją jest zapewnianie szybkiego i bezpiecznego połączenia drogowego między Polską z Europą Zachodnią przy jednoczesnym  umożliwianiu rozwoju gospodarczego społeczności lokalnych i regionalnych. Nadrzędnym celem jest zapewnienie najwyższej jakości usług autostradowych naszym użytkownikom z jednoczesnym poszanowaniem środowiska. 

W swoich działaniach dokładamy szczególnej staranności aby spełnić wymagania prawne dotyczące ochrony środowiska, utrzymania i doskonalenia metod zarządzania środowiskiem oraz ciągłej poprawy w zakresie zmniejszania i zapobiegania negatywnemu oddziaływaniu na środowisko. Nieustannie dążymy do zwiększania świadomości ekologicznej naszych klientów, kierowców podróżujących koncesyjnym odcinkiem A2 oraz naszych pracowników.

Mapy hałasu

Polityka środowiskowa 

Najważniejsze cele spółek w zakresie ochrony środowiska:

 • ograniczenie negatywnego wpływu oddziaływania autostrady na środowisko
 • kształtowanie proekologicznych postaw w organizacji i społeczeństwie

Zadania, które realizujemy: 

 • przestrzeganie obowiązującego prawa w zakresie ochrony środowiska i uwzględnianie jego wymogów w wykonywanych działaniach
 • monitorowanie systemu oczyszczania ścieków i badanie wód przed wprowadzeniem ich do środowiska naturalnego
 • monitorowanie i raportowanie emisji gazów cieplarnianych
 • prowadzenie monitoringu w zakresie racjonalnej i selektywnej gospodarki odpadami w celu ograniczenia ilości powstających odpadów, skoncentrowane na dążeniu do ponownego użycia materiałów
 • współpraca z uczelniami i organizacjami, których cele ukierunkowane są na ochronę środowiska i edukację ekologiczną
 • współpraca z dostawcami i podwykonawcami dbającymi o środowisko naturalne
 • prowadzenie monitoringu prac budowlanych w taki sposób aby minimalizować wytwarzanie odpadów oraz generowanie hałasu
 • dążenie do racjonalnego zużywania wody i energii elektrycznej
 • podnoszenie kwalifikacji, świadomości i zaangażowania pracowników na rzecz ochrony środowiska naturalnego