powrót strona główna Każdy kilometr ma znaczenie
Powrót

Regulamin autostrady

Regulamin korzystania z płatnej autostrady A2 na odcinku Świecko – Konin

Zważywszy, że:

 • Spółka Autostrada Wielkopolska S.A. jest Koncesjonariuszem oraz pełni funkcję zarządcy płatnej autostrady A2 na Odcinku I Nowy Tomyśl – Konin („Odcinek I”),
 • Spółka Autostrada Wielkopolska II S.A. jest Koncesjonariuszem oraz pełni funkcję zarządcy płatnej autostrady A2 na Odcinku II Świecko – Nowy Tomyśl („Odcinek II”),
 • Spółka Autostrada Eksploatacja SA jest Operatorem płatnej autostrady A2 na Odcinku I i Odcinku II oraz wykonuje zadania zarządcy autostrady A2 na tych Odcinkach
  w zakresie utrzymania i eksploatacji, w tym poboru opłat w imieniu własnym ale na rzecz Koncesjonariuszy,
 • Koncesjonariusze we współpracy z Operatorem ustalają niniejszy Regulamin korzystania z płatnej autostrady A2 na odcinku Świecko – Konin („Autostrada”), zwany dalej Regulaminem w celu zapewnienia bezpiecznych warunków podróżowania oraz wysokiego poziomu świadczonych usług.

Skróty używane w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:

 1. PPO – Plac Poboru Opłat
 2. SPO – Stacja Poboru Opłat
 3. MPO – Miejsce Poboru Opłat, obejmujące PPO i/lub SPO
 4. POS – Punkt Obsługi Sprzedaży
 5. MOP – Miejsce Obsługi Podróżnych
 6. OUA – Obwód Utrzymania Autostrady
 7. AOP – Autostradowa Obwodnica Poznania

I. Opis Autostrady

Objęty Regulaminem odcinek płatnej Autostrady obejmuje:

 • 255,565 km Autostrady pomiędzy Świeckiem (km 1+995) i Koninem (257+560),
 • 6 POS, zlokalizowanych na PPO w Tarnawie, Gołuskach, Nagradowicach i Lądku, SPO
  w Jordanowie oraz w OUA w Kotowie,
 • 3 komisariaty policji autostradowej, zlokalizowane w OUA w Ilance, Bolewicach i Kotowie,
 • 22 MOP, w tym:
  • MOP kategorii I, wyposażony w miejsca odpoczynku, toalety, parking dla samochodów ciężarowych i osobowych,
  • MOP kategorii II, wyposażony jak MOP kategorii I oraz stacje paliw i restauracje lub punkty gastronomiczne,
  • MOP kategorii III, wyposażony jak MOP kategorii II oraz hotel.
  • Lokalizacja MOP uwzględniająca miejscowość, oznaczenie położenia MOP w kilometrach i metrach oraz kierunek:
   • MOP Gnilec 5+200 Pn kat. II
   • MOP Sosna 5+300 Pd kat. II
   • MOP Walewice 40+500 Pn kat. I
   • MOP Koryta 40+500 Pd kat. I
   • MOP Chociszewo 85+200 Pn kat. II
   • MOP Rogoziniec 85+200 Pd kat. II
   • MOP Wytomyśl 114+000 Pn kat. I
   • MOP Kozielaski 114+100 Pd kat. I
   • MOP Sędzinko 133+600 Pn kat. II
   • MOP Zalesie 133+800 Pd kat. II
   • MOP Dopiewiec 151+100 Pn kat. I
   • MOP Konarzewo 151+100 Pd kat. I
   • MOP Tulce 177+100 Pn kat. II
   • MOP Krzyżowniki 177+250 Pd kat. II
   • MOP Chwałszyce 200+200 Pn kat. I
   • MOP Targowa Górka 200+200 Pd kat. I
   • MOP Sołeczno 216+600 Pn kat. II
   • MOP Gozdowo 216+600 Pd kat. II
   • MOP Skarboszewo 226+500 Pn kat. I
   • MOP Lądek 237+000 Pd kat. I
   • MOP Osiecza II 251+100 Pn kat. II
   • MOP Osiecza III 251+100 Pd kat. III
  • 10 MPO:Lokalizacja w zamkniętym systemie poboru opłat:
   • PPO Tarnawa 22+600
   • SPO Torzym 35+200
   • SPO Jordanowo 68+400
   • SPO Trzciel 91+700
   • SPO Nowy Tomyśl 107+870
   • SPO Buk 139+800
   • PPO Gołuski 152+200
 • Lokalizacja w otwartym systemie poboru opłat:
  • PPO Nagradowice 181+650
  • SPO Słupca 228+700
  • PPO Lądek 238+700

II. Dostęp do Autostrady

Wszyscy użytkownicy dróg mają dostęp pojazdami samochodowymi do Autostrady przez węzły łączące Autostradę z siecią istniejących dróg publicznych. Z wyłączeniem sytuacji prowadzenia działań ratowniczych oraz innych ograniczających bezpieczeństwo ruchu, zabrania się:

 • korzystania z wjazdów awaryjnych oraz służbowych wjazdów na MOP oraz do OUA,
 • parkowania pojazdów na Autostradzie, za wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych.

W szczególności, w ramach MOP niedozwolone jest parkowanie na drogach manewrowych.

III. Postanowienia ogólne

Niezależnie od postanowień niniejszego Regulaminu, każdy użytkownik jest zobowiązany stosować się do przepisów dotyczących ruchu drogowego na drogach publicznych, w tym w szczególności:

 • ustawy Prawo o ruchu drogowym,
 • ustawy o drogach publicznych,
 • ustawy o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym.

Skargi i wnioski użytkownicy mogą składać na piśmie, wypełniając specjalnie do tego przeznaczony formularz. Operator udostępnia formularze na MPO oraz POS. Operator podejmie starania, aby użytkownik otrzymał odpowiedź w ciągu 15 dni od daty złożenia skargi lub wniosku.

IV. Opłaty za przejazd Autostradą

 1. Za korzystanie z Autostrady pobierane są opłaty w ramach zamkniętego oraz otwartego systemu poboru opłat.
 2. Użytkownik jest zobowiązany uiścić opłatę niezależnie od warunków atmosferycznych i drogowych występujących na Autostradzie. Opłata pobierana jest w pełnej wysokości również w okresie prowadzonych remontów i prac utrzymaniowych.
 3. Do korzystania z Autostrady upoważnieni są wyłącznie użytkownicy mający pobrany bilet lub opłacony przejazd lub zwolnieni z obowiązku uiszczenia opłaty za przejazd na podstawie odpowiednich przepisów bądź umów, przy czym kierujący pojazdami zwolnionymi z opłat są również zobowiązani do pobrania biletu wjazdowego na wjeździe na autostradę.
 4. Każdy użytkownik odcinka Autostrady objętego zamkniętym systemem poboru opłat (od PPO Tarnawa do PPO Gołuski), zobowiązany jest pobrać bilet wjazdowy wjeżdżając na autostradę poprzez linię automatów wjazdowych i zachować ten bilet do momentu uiszczenia opłaty przy wyjazdowym PPO lub SPO.
 5. Brak biletu wjazdowego spowoduje naliczenie przy wyjeździe z autostrady maksymalnej opłaty obowiązującej na danym MPO dla danej kategorii pojazdu; ponadto może zostać naliczona opłata dodatkowa.
 6. Każdy bilet wjazdowy jest ważny 48 godzin od momentu pobrania na pasie wjazdowym. Po upływie czasu ważności biletu wjazdowego, użytkownik objęty zostanie maksymalną opłatą obowiązującą na danym MPO dla danej kategorii pojazdu ; ponadto może zostać naliczona opłata dodatkowa.
 7. Użytkownik okazujący bilet wjazdowy pobrany na tym samym PPO/SPO objęty zostanie maksymalną opłatą obowiązującą na danym MPO dla danej kategorii pojazdu; ponadto może zostać naliczona opłata dodatkowa (nie dotyczy zdarzeń wyjątkowych, spowodowanych wypadkiem itp. kiedy użytkownik nie miał możliwości skorzystania z autostrady płatnej).
 8. Jeśli Użytkownik odcinka autostrady Konin – Września zdecyduje się, po uiszczeniu opłaty na PPO Lądek, opuścić autostradę na węźle Słupca i ponownie na nią wjechać w/w węzłem, zobowiązany jest ponownie uiścić opłatę za przejazd za odcinek Słupca- Września zgodnie z obowiązującym taryfikatorem opłat.
 9. Użytkownicy odcinka autostrady Konin – Września, którzy zdecydują się rozpocząć podróż w kierunku Konina wjeżdżając na w/w odcinek węzłami Września bądź Słupca, zobowiązani są do uiszczenia pełnej opłaty za przejazd na PPO Lądek zgodnie z obowiązującym taryfikatorem opłat, niezależnie od tego czy wjechali na w/w odcinek węzłem Września czy węzłem Słupca.
 10. Każdy użytkownik odcinka Autostrady objętego otwartym systemem poboru opłat (od Poznania do Konina) uiszcza opłatę w momencie przejazdu przez PPO (Nagradowice i/lub Lądek) oraz SPO Słupca i otrzymuje paragon fiskalny.
 11. W przypadku powzięcia informacji o próbach wyłudzenia opłaty za przejazd Koncesjonariusze i/lub Operator mogą podjąć właściwe kroki prawne oraz skierować zawiadomienie
  o popełnieniu przestępstwa do odpowiednich organów.
 12. Stawki opłat za przejazd Autostradą określone są w taryfikatorze opłat umieszczonym
  w każdym MPO oraz w POS.
 13. Z opłat za korzystanie z autostrady zwolnione są pojazdy uprzywilejowane w akcji określone przepisami Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tj. z dnia 2 czerwca 2005r., Dz. U. Nr 108 poz. 908 z późn. zm.). Kierujący oznakowanymi pojazdami uprzywilejowanymi na zasadach opisanych w Ustawie Prawo o ruchu drogowym są zobowiązani do pobrania biletu wjazdowego na wjeździe na autostradę. W takim przypadku opuszczenie autostrady możliwe jest przy użyciu pasa serwisowego, a zwrot biletu wjazdowego nie jest wymagany. Koncesjonariusze i/lub Operator zastrzegają sobie prawo kontrolowania tytułu prawnego zwalniającego użytkownika z obowiązku uiszczenia opłaty za przejazd.

V. Sposoby realizowania płatności

 1. Użytkownik może uiścić opłatę za przejazd:
  • w gotówce w złotych polskich,
  • w walutach obcych wyłącznie w banknotach. Aktualne kursy walut podawane są do wiadomości w każdym MPO oraz OUA. Przy transakcji w walutach obcych reszta wydawana jest w złotych polskich.Aktualnie akceptowanymi walutami są USD i EURO. Koncesjonariusze mogą wprowadzić płatność innymi walutami, o czym powiadamiają użytkowników przez zamieszczenie stosownych informacji na stronie internetowej oraz w każdym MPO oraz POS,
  • kartami bankowymi typu VISA, oraz Master Card,
  • kartami koncernów paliwowych wyszególnionymi na każdym MPO oraz POS,
  • smartfonami z wykorzystaniem technologii NFC przy zastosowaniu terminali przenośnych.
 2. W razie posłużenia się przez użytkownika Autostrady kartą zastrzeżoną Operator może zatrzymać kartę.
 3. W razie wystąpienia przeszkód w realizacji transakcji przy użyciu kart, użytkownik zobowiązany jest uiścić opłatę za przejazd gotówką lub innym akceptowanym środkiem płatniczym.
 4. W przypadku odmowy wniesienia opłaty z powodu nie posiadania akceptowanego środka płatniczego, użytkownik może zostać objęty specjalną procedurą płatności odroczonej. Warunkiem zastosowania tej procedury jest posiadanie dokumentu stwierdzającego tożsamość ze zdjęciem. Brak takiego dokumentu oraz środka płatniczego skutkuje wezwaniem policji w celu pozyskania danych osobowych użytkownika pojazdu.
 5. Po uiszczeniu opłaty użytkownik otrzymuje paragon fiskalny z wyszczególnioną kwotą płatności, stawką podatku VAT oraz ze wskazaniem opłaconego odcinka Autostrady. Użytkownik korzystający z kart rabatowych oraz kart transportowych i koncernów paliwowych otrzymuje niefiskalne potwierdzenie przejazdu Autostradą.

VI. Zasady użytkowania Autostrady

 1. Użytkownik ma obowiązek zastosować się do wszystkich znaków drogowych oraz informacji przekazywanych za pośrednictwem urządzeń systemu zarządzania ruchem (znaki i tablice świetlne), jak i poleceń wydanych przez upoważnionych pracowników Operatora.
 2. Korzystanie z pasa awaryjnego zarezerwowane jest głównie do działań ratowniczych. Użytkownik ma prawo przejazdu bądź zatrzymania się lub postoju na pasie awaryjnym jedynie w wyjątkowych sytuacjach i za zgodą Operatora. W razie awarii pojazdu, użytkownik jest zobowiązany stosować się do postanowień pkt. XII Regulaminu.

VII. Ograniczenia prędkości

 1. Użytkownik jest zobowiązany dostosować się do ograniczeń prędkości obowiązujących na Autostradzie i wszystkich obiektach leżących w jej pasie drogowym.
 2. Użytkownik powinien dostosować się do czasowych ograniczeń prędkości ustalonych przez policję lub Operatora w szczególnych okolicznościach, takich jak np.: okresy słabej widoczności, trudne warunki atmosferyczne, usuwanie skutków wypadków drogowych, przeprowadzanie prac remontowych i utrzymaniowych.

VIII. Ograniczenia ruchu pojazdów

 1. Wykonywanie manewru zawracania na Autostradzie oraz jazda w kierunku przeciwnym do wyznaczonego są zabronione. Manewry te dopuszczalne są jedynie dla pojazdów uprzywilejowanych uczestniczących w akcji oraz pojazdów służb utrzymania, pod warunkiem użycia odpowiedniego w takiej sytuacji oznakowania.
 2. Holowanie pojazdów przez pojazdy inne niż do tego przeznaczone (pomoc drogowa) jest zabronione. Operator może odmówić dostępu do Autostrady pojazdom zagrażającym bezpieczeństwu ruchu oraz stanowiącym zagrożenie dla środowiska naturalnego. W sytuacji stworzenia zagrożenia, Operator ma obowiązek poinformowania o takim zdarzeniu policji.
 3. Pojazdy ponadnormatywne (przekraczające dopuszczalny ciężar lub gabaryty określone odrębnymi przepisami), upoważnione są do poruszania się po autostradzie wyłącznie na podstawie posiadanego wymaganego prawem zezwolenia.
 4. Koncesjonariusze i/lub Operator są upoważnieni do wprowadzenia dodatkowych ograniczeń ruchu pojazdów lub określonych typów pojazdów, jeśli będą tego wymagały względy bezpieczeństwa, warunki eksploatacyjne lub będzie to konieczne ze względu na szczególne okoliczności.
 5. Koncesjonariusze i/lub Operator są uprawnieni do wprowadzenia innych niż określone powyżej ograniczeń w korzystaniu z Autostrady, jeżeli jest to konieczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego, usunięcia zagrożenia dla zdrowia lub życia uczestników ruchu lub możliwości wystąpienia znacznych szkód materialnych.

IX. Miejsca Obsługi Podróżnych

 1. Użytkownicy zobowiązani są dostosować się do wszystkich instrukcji i wskazań dotyczących korzystania z urządzeń wyposażenia Autostrady.
 2. Parkowanie dozwolone jest wyłącznie w wyznaczonych do tego miejscach.
 3. Zabrania się biwakowania na parkingach przy PPO i w innych miejscach niż przeznaczone do takich celów.
 4. Mycie i czyszczenie pojazdów oraz wykonywanie ich napraw dozwolone jest wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.
 5. Działalność handlowa może być prowadzona wyłącznie za wyraźnym pisemnym zezwoleniem Koncesjonariuszy.
 6. Korzystanie z placów zabaw dla dzieci może się obywać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem i pod nadzorem rodziców lub dorosłych opiekunów.
 7. MOP wyposażone są w urządzenia do prowadzenia reanimacji (defibrylatory AED).

X. Uszkodzenia obiektów Autostrady

W razie wyrządzenia przez użytkownika szkody lub zniszczenia wyposażenia Autostrady lub urządzeń towarzyszących, Koncesjonariusze i/ lub Operator będą dochodzić odszkodowania od sprawców tych szkód.

XI. Utrzymanie zimowe

 1. Sprzęt odśnieżający pracujący na Autostradzie korzysta z prawa pierwszeństwa przejazdu. Zabrania się wyprzedzania sprzętu przeznaczonego do zimowego utrzymania Autostrady w trakcie prowadzenia działań odśnieżania lub zwalczania śliskości na Autostradzie i węzłach autostradowych.
 2. Operator może wprowadzić czasowy zakaz ruchu pojazdów podczas akcji odśnieżania i zwalczania śliskości na Autostradzie.
 3. Użytkownicy zobowiązani są stosować się do poleceń Operatora dotyczących organizowania konwojów w razie wystąpienia bardzo trudnych warunków atmosferycznych.
 4. Pojazdy Operatora wykonujące na Autostradzie prace porządkowe, remontowe lub zimowego utrzymania wysyłają żółte sygnały błyskowe i poruszają się w sposób określony w odrębnych przepisach.

XII. Telefony alarmowe

 1. Użytkownicy mają zagwarantowany bezpłatny dostęp do telefonów alarmowych, zainstalowanych na poboczach w regularnych odstępach wzdłuż Autostrady. Telefony te połączone są z Centrum Zarządzania Autostradą.
 2. Zabrania się korzystania z telefonów alarmowych w celach innych niż związane ze zgłoszeniem awarii pojazdu, wypadku na Autostradzie lub innych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu ruchu.

XIII. Zatrzymanie pojazdu z powodu awarii

 1. W przypadku awarii pojazdu lub zaistnienia na Autostradzie zdarzeń, o których mowa w pkt. XII.2., użytkownik Autostrady zobowiązany jest:
  1. usunąć pojazd z jezdni i umieścić go na pasie awaryjnym,
  2. oznaczyć postój pojazdu w sposób określony w przepisach obowiązujących w tym zakresie,
  3. korzystając z telefonu alarmowego lub innego środka łączności powiadomić Centrum Zarządzania Autostradą o zaistniałym zdarzeniu,
  4. zastosować się do wszelkich poleceń otrzymanych telefonicznie z Centrum Zarządzania Autostradą lub dyspozycji pracowników Operatora znajdujących się na miejscu zdarzenia,
  5. natychmiast opuścić pojazd i czekać na pomoc za barierkami oddzielającymi pas drogowy Autostrady od pobocza lub innym bezpiecznym miejscu.
 2. W razie awarii pojazdu, użytkownik może wezwać we własnym zakresie pomoc drogową, która winna dotrzeć na miejsce zdarzenia w ciągu 45 minut od momentu zawiadomienia w przypadku pojazdów osobowych i w ciągu 60 minut w przypadku pojazdów ciężarowych. Pomoc drogowa lub użytkownik może dokonać drobnych napraw, uzupełnienia paliwa, oleju itp., na miejscu zdarzenia w czasie nie dłuższym niż 20 minut.
 3. W przypadku braku możliwości zapewnienia przez użytkownika własnej pomocy drogowej, może on skorzystać z pomocy drogowej proponowanej przez Operatora.
 4. Jeżeli:
  1. użytkownik nie zapewnia własnej pomocy drogowej lub odmawia skorzystania z pomocy drogowej oferowanej przez Operatora,
  2. upływa czas reakcji bądź napraw określony w pkt. 2,
  3. zachodzą okoliczności opisane w art. 50a Ustawy Prawo o ruchu drogowym (pozostawienie pojazdu bez tablic rejestracyjnych lub pojazdu, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany) lub art. 130a Ustawy Prawo o ruchu drogowym (pozostawienie pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu), Operator zawiadamia policję o konieczności usunięcia pojazdu z Autostrady.
 5. Użytkownik jest zobowiązany do ponoszenia kosztów usunięcia pojazdu z Autostrady lub jego naprawy. W przypadkach opisanych w pkt. 4.3 powyżej wysokość opłat za usługi świadczone przez jednostki pomocy drogowej z listy właściwego starosty ustalana jest przez rady powiatów. W pozostałych sytuacjach koszty usunięcia lub napraw podlegają bezpośredniemu uzgodnieniu między firma pomocy drogowej a użytkownikiem.
 6. Koncesjonariusze i Operator nie ponoszą odpowiedzialności za jakość usług świadczonych przez jednostki pomocy drogowej.

XIV. Wypadki drogowe

 1. Koncesjonariusze i/lub Operator zawiadamiają policję o zaistnieniu na Autostradzie zdarzenia, w wyniku którego zachodzi konieczność likwidacji jego skutków (np. usunięcia pojazdu, zabezpieczenia lub usunięcia ładunku).
 2. Za szkody wyrządzone na Autostradzie wskutek wypadku odpowiada osoba, która zawiniła ich wystąpienie.

XV. Zwierzęta

 1. Zwierzęta wyprowadzane z pojazdów na teren MOP powinny być trzymane na smyczy.
 2. W razie powzięcia przez Operatora wiadomości o pojawieniu się na Autostradzie zagubionych lub porzuconych zwierząt domowych bądź zwierząt dzikich, Operator podejmie działania zmierzające do ich usunięcia z terenu Autostrady.
 3. W celu zmniejszenia niekorzystnego oddziaływania otaczającego środowiska na bezpieczeństwo uczestników ruchu na autostradzie wybudowano przejścia dla zwierząt i zainstalowano ogrodzenie Autostrady. Zamontowane ogrodzenie cechuje się elastycznością, która minimalizuje prawdopodobieństwo zranienia zwierząt podczas bezpośredniego kontaktu. Pomimo zrealizowania ww. zakresu prac oraz bieżącego przeprowadzania przez Operatora przeglądów tych urządzeń i wykonywania wymaganych napraw, użytkownik korzystając z Autostrady powinien liczyć się z możliwością wtargnięcia na nią zwierząt.

XVI. Służby ratownicze

 1. W razie wypadku na Autostradzie użytkownik zobowiązany jest wykonać wszelkie polecenia wydane przez policję i służby ratownicze, które podejmują decyzje związane z organizacją ruchu.
 2. Policja jest upoważniona w szczególnych sytuacjach zmieniać ustalone przez Koncesjonariuszy bądź Operatora zasady korzystania z Autostrady.
 3. W razie zaistnienia na Autostradzie poważnych wypadków, straż pożarna upoważniona jest do podejmowania decyzji dotyczących bezpieczeństwa ludzi według uzgodnionego z władzami rządowymi Planu Działań Ratowniczych.

XVII. Korzystanie z Autostrady przy wykonywaniu obowiązków związanych z jej eksploatacją, utrzymaniem i zapewnianiem bezpieczeństwa

Koncesjonariusze oraz Operator upoważnieni są do wydawania pozwoleń na poruszanie się po Autostradzie osobom wykonującym obowiązki związane z zapewnianiem bezpieczeństwa oraz eksploatacją i utrzymaniem Autostrady.

XVIII. Systemy monitorowania

 1. Koncesjonariusze i Operator mogą stosować system kontroli i monitorowania na Autostradzie i AOP za pomocą kamer połączonych z elektronicznymi urządzeniami służącymi analizie i rejestracji ruchu dla potrzeb poboru opłat i zwiększenia bezpieczeństwa ruchu.
 2. Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego na Autostradzie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

XIX. Przewóz materiałów niebezpiecznych

 1. Pojazdy przewożące materiały niebezpieczne powinny być specjalnie oznakowane. W przypadku rozszczelnienia zbiornika zawierającego materiały niebezpieczne, pojazdy te mogą parkować wyłącznie w wyznaczonych miejscach na terenie OUA i niektórych MOP.
 2. W przypadku uzyskania informacji o uszkodzeniu lub awarii pojazdu ciężarowego przewożącego materiały niebezpieczne, Operator zastosuje procedury przewidziane Planem Działań Ratowniczych.
 3. Kierowca pojazdu zobowiązany jest postępować zgodnie z wszelkimi instrukcjami i poleceniami wydanymi mu przez Operatora.

XX. Punkty zrzutu ścieków

 1. Punkty zrzutu ścieków (automatyczne terminale) znajdują się na terenie niektórych MOP i służą opróżnieniu zbiorników na nieczystości, zainstalowanych w autobusach, przyczepach i samochodach kempingowych.
 2. Dzierżawca stacji paliw udostępni usługę zrzutu ścieków w okresie od
  1 maja do 1 października każdego roku. Usługa jest odpłatna.
 3. Lokalizacja miejsc zrzutu ścieków:
  • MOP Gnilec
  • MOP Sosna
  • MOP Chociszewo
  • MOP Rogoziniec
  • MOP Sędzinko
  • MOP Zalesie
  • MOP Tulce
  • MOP Krzyżowniki
  • MOP Sołeczno
  • MOP Gozdowo
  • MOP Osiecza II
  • MOP Osiecza III

XXI. Postanowienia różne

Na Autostradzie, terenach MOP, węzłach i innych obiektach Autostrady zabronione jest:

 • śmiecenie,
 • reklamowanie i umieszczanie tablic reklamowych,
 • żebranie,
 • przeprowadzanie zbiórek pieniędzy,
 • prowadzenie jakiejkolwiek działalności handlowej, usługowej lub reklamowej bez zgody Koncesjonariusza danego Odcinka,
 • wykonywanie czynności naruszających dobre obyczaje,
 • chodzenie wzdłuż jezdni,
 • przeprowadzanie jakichkolwiek demonstracji, w tym również religijnych,
 • ustawianie w pasie drogowym krzyży, tablic nagrobkowych, kapliczek itp.

XXII. Dane osobowe

W celu prawidłowej realizacji zadań związanych z zarządzaniem i eksploatacją Autostrady Koncesjonariusze zbierają od użytkowników dane osobowe. Szczegółowe zasady pozyskiwania oraz przetwarzania danych osobowych określa załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

XXIII. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Koncesjonariuszy (www.autostrada-a2.pl), stronie internetowej Operatora (www.aesa.pl) oraz w POS.
 2. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną podane do wiadomości użytkowników w sposób określony w pkt. 1.
 3. Ogłoszony w powyższy sposób Regulamin i jego zmiany nie będą wymagały dla swojej ważności akceptacji i podpisu użytkownika.
 4. W sprawach nie uregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Regulamin obowiązuje od 07.12.2022 r.

Załączniki:

załącznik nr 1 – Regulamin monitoringu
załącznik nr 2 – Ogólna klauzula informacyjna