powrót strona główna Każdy kilometr ma znaczenie
Powrót

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest poinformowanie Państwa o zasadach przetwarzania danych osobowych Użytkowników gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej (witryny internetowej) pod adresem: www.autostrada-a2.pl.

Wszelkie dane osobowe przetwarzamy na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz w oparciu o ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000).

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych użytkowników autostrady A2 na odcinku Świecko – Konin dostępna jest tutaj >>>

I. DEFINICJE

Dla potrzeb niniejszej Polityki prywatności, poniższe wyrażenia mają następujące znaczenie:

Akcjonariusz oznacza Użytkownika reprezentującego akcjonariusza Współadministratorów, któremu Współadministratorzy udzielili dostępu do Strefy akcjonariusza;
Dane osobowe oznacza wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”) poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii;
Polityka prywatności oznacza niniejszą Politykę prywatności;
RODO oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych);
Serwis oznacza stronę (witrynę) internetową prowadzoną przez Współadministratorów, pod adresem: www.autostrada-a2.pl;
Strefa akcjonariusza oznacza wydzielone miejsce na stronie internetowej pod adresem: www.autostrada-a2.pl na komunikację z Akcjonariuszami, wymagane przez prawo lub ich statuty na ogłoszenia pochodzące od Współadministratorów;
Użytkownik oznacza każdą osobę fizyczną korzystającą z Serwisu;
Współadministratorzy oznacza podmioty wskazane w punkcie II niniejszej Polityki prywatności, którzy jako administratorzy danych wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania danych osobowych w ramach Serwisu;

II. WSPÓŁADMINISTRATORZY DANYCH OSOBOWYCH

Współadministratorami Pani/Pana Danych osobowych są:

Autostrada Wielkopolska S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-248), ul. Stanisława Zwierzchowskiego 1; NIP: 9720050433, strona www: www.autostrada-a2.pl;

Autostrada Wielkopolska II S.A. z siedzibą w Poznaniu (61- 248), ul. Stanisława Zwierzchowskiego 1; NIP: 7822467845, strona www: www.autostrada-a2.pl;

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące Polityki prywatności lub przetwarzania Danych osobowych, w tym chcieliby zrealizować którekolwiek z przysługujących Państwu praw jako osobie, której dane osobowe są przetwarzane, prosimy o kontakt w sposób wskazany poniżej:

 • kierując korespondencję na następujący adres: Autostrada Wielkopolska S.A., ul. Stanisława Zwierzchowskiego 1, 61-248 Poznań z dopiskiem: „dane osobowe”;
 • wysyłając korespondencję e-mail na adres: dane.osobowe@awsa.pl.

W ramach umowy o współadministrowanie zawartej pomiędzy Współadministratorami uzgodniliśmy m.in. zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków dotyczących ochrony Pani/Pana Danych osobowych. Zasadnicze postanowienia ww. umowy wskazane zostały w Załączniku nr 1 do niniejszej Polityki prywatności.

Więcej informacji na temat realizacji praw osób, których Dane osobowe są przetwarzane, znajdą Państwo w dalszej części dokumentu.

III. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, przetwarzamy Dane osobowe w poniższym zakresie:

 • w celu obsługi i prowadzenie korespondencji z Użytkownikami Serwisu;
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
 • w celu ochrony naszego Serwisu (przed różnego rodzaju nadużyciami i działaniami niezgodnymi
  z prawem),
 • w celach analitycznych i statystycznych w związku z prowadzeniem analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług.

Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

IV.  CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SERWISIE

1. KORZYSTANIE Z SERWISU

Kiedy zbieramy dane osobowe Użytkownika?

 • gdy odwiedza nasz Serwis (wchodzi na naszą stronę internetową pod adresem www.autostrada-a2.pl) – przechwytujemy informacje automatycznie poprzez pliki cookies. Więcej informacji na ten temat znajduje się w pkt IV.5 PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA;
 • gdy Użytkownik kontaktuje się z nami drogą elektroniczną lub listownie kierując różnego rodzaju zapytania, informacje, roszczenia, itp.;
 • gdy Akcjonariusz loguje się do strefy akcjonariusza.

Jak i dlaczego przetwarzamy dane osobowe Użytkownika?

Dane osobowe Użytkownika przetwarzamy do niżej wymienionych celów na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO:

 • w celu obsługi i prowadzenia korespondencji z Użytkownikami Serwisu;
 • w celu zapewnienia bieżącego kontaktu z Użytkownikami Serwisu;
 • w celu ochrony naszego Serwisu (przed różnego rodzaju nadużyciami i działaniami niezgodnymi
  z prawem);
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

2. KONTAKT ZAINICJOWANY PRZEZ UŻYTKOWNIKA

W ramach Serwisu zapewniamy Państwu możliwość kontaktu z nami przy wykorzystaniu kanałów komunikacji wskazanych w Serwisie (zakładka „Kontakt”).

Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym są przetwarzane:

 • w celu identyfikacji nadawcy oraz załatwienia sprawy opisanej w formularzu – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Współadministratorów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu statystyk spraw zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu, m.in. w celu doskonalenia jego funkcjonalności.

Zainicjowanie kontaktu ze strony Użytkownika może wiązać się z podaniem Danych osobowych Użytkownika takich jak:

 • podstawowe dane identyfikacyjne: imię (imiona) i nazwisko;
 • adres do korespondencji;
 • dane kontaktowe (takie jak numer telefonu, numer telefonu komórkowego, adres email);
 • dane dotyczące stanowiska służbowego (w tym wykonywanego zawodu, prowadzonej działalności gospodarczej, zatrudnienia);
 • dane lokalizacyjne;
 • dane dot. pojazdu (marka, numer rejestracyjny).

Podanie Danych osobowych, o których mowa powyżej jest dobrowolne, przy czym w pewnych sytuacjach podanie danych może być niezbędne dla realizacji działań na Państwa żądanie (np. obsługa zgłoszonego zapytania).

3. DOSTĘP DO STREFY AKCJONARIUSZA

W ramach Serwisu zapewniamy Akcjonariuszom możliwość dostępu do wymaganych przez przepisy prawa albo statut ogłoszenia pochodzące od Współadministratorów (zakładka „Strefa Akcjonariusza”).

W przypadku Danych osobowych Akcjonariuszy Współadministratorzy przetwarzają Dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Współadministratorach, to jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 5 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

Zalogowanie się do strefy akcjonariusza będzie wiązało się z przetwarzaniem Danych osobowych Użytkownika takich jak:

 • podstawowe dane identyfikacyjne: imię (imiona) i nazwisko;
 • dane kontaktowe (adres email);
 • funkcja pełniona w organach Współadministratorów;
 • adres IP;
 • nazwa przeglądarki;
 • czas logowania.

Podanie Danych osobowych, o których mowa powyżej jest dobrowolne, przy czym w odmowa podania danych jest niezbędna dla uzyskania dostępu do strefy Akcjonariusza.

4. MARKETING

Nie przetwarzamy Państwa Danych osobowych w celach marketingowych.

5. PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA

Nasz Serwis wykorzystuje pliki cookies. Plik cookie to mały plik tekstowy, który jest umieszczany na urządzeniu końcowym Użytkownika (komputerze, laptopie, smartfonie, tablecie itp.), którego używa do przeglądania naszego Serwisu. W plikach tych zawarte są różne informacje, które są często niezbędne, aby strona działała prawidłowo.

Na naszych stronach wykorzystujemy następujące kategorie plików cookie:

 • niezbędne – są niezbędne do funkcjonowania Serwisu. Nie można ich wyłączyć w naszych systemach. Ten stosowany przez nas mechanizm ma na celu potwierdzenie czy dany Użytkownik jest na stronie po raz pierwszy i zaakceptował Politykę Prywatności odnoszącą się do warunków prywatności jego danych osobowych. Plik ten ma charakter stały;
 • określające preferencje – umożliwiają zapamiętanie stronie informacji o preferencjach Użytkownika co do jej wyświetlania, np. wybranej wersji językowej;
 • statystyczne – pomagają nam  lepiej zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy stron internetowych wchodzą w interakcje z nimi; służą do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, czy zachowań Użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.

Gromadzone w dziennikach logów dane osób odwiedzających Serwis są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów bezpieczeństwa Serwisu. W tym zakresie przechowujemy takie dane jak:

 • nazwa i wersja przeglądarki internetowej
 • ustawienia języka
 • data i godzina wysłania żądania do serwera
 • IP z którego zostało wysłane żądanie
 • podstrona, której dotyczyło żądanie
 • błędy działania serwisu oraz serwera

W przypadku osób logujących się do strefy akcjonariusza, dodatkowo:

 • adres email (login użytkownika), zaszyfrowane hasło, oraz klucz autoryzacji
 • czas zalogowania i wylogowania ze strefy akcjonariusza

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 173 ustawy Prawo telekomunikacyjne) przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym jest dozwolone pod warunkiem wyrażenia przez Państwa zgody. Wyrażenie zgody na korzystanie przez Serwis z plików cookies może nastąpić również za pomocą stałych ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Państwa telekomunikacyjnych urządzeniu końcowym.

Jeżeli nie chcą Państwo, by pliki cookie były instalowane i przechowywane na Państwa urządzeniu wystarczy, że zmienią Państwo  ustawienia przeglądarki internetowej, której wykorzystują  do przeglądania naszego Serwisu. Ponadto, nawet jeżeli takie pliki zostały uprzednio  zapisane  na  Państwa  urządzeniu, można  je  w  dowolnym momencie usunąć –  każda przeglądarka internetowa zapewnia taką funkcjonalność.  Prosimy sprawdzić  jej ustawienia i dostosować ją do własnych potrzeb i preferencji.

Proszę pamiętać, że wyłączenie wszystkich lub niektórych plików cookies może mieć wpływ na wygodę korzystania ze strony, w tym jej przeglądania.

Współadministratorzy,  we  własnym  zakresie  nie  podejmują  działań polegających  na  dostosowywaniu  treści w Serwisie pod kątem uprzednich zachowań Użytkownika – oznacza to, że Serwisie nie będą wyświetlane Państwu reklamy, których rodzaj byłby wynikiem uprzedniej  analizy  Państwa  aktywności  na  naszej  stronie/stronach  internetowych lub innych  stronach internetowych.

W Serwisie posiadamy zintegrowane przyciski mediów społecznościowych – Facebook, Twitter,  YouTube.  Naciskając na którąkolwiek  z nich zostaną Państwo przekierowani na stronę konta, jakie posiadamy na danym portalu społecznościowym.  Dalsze  przeglądanie  strony  konkretnego portalu społecznościowego podlega wyłącznie polityce prywatności danych ogłoszonej przez ten portal, na który zostali Państwo przekierowani. Nie mamy jakiegokolwiek wpływu, ani nie odpowiadamy za to, jakie dane gromadzone są przez te portale. Zalecamy, aby zapoznali się Państwo z politykami prywatności ogłoszonymi przez te portale.

Nasza strona – www.autostrada-a2.pl korzysta z usługi Google Analytics – analizy oglądalności  stron internetowych, jakie są udostępnione przez Google Ireland Limited (dalej: Google).  W ramach tej usługi używane przez Google Analytics pliki cookie umieszczane są na urządzeniu osoby, która przegląda stronę w celu umożliwienia nam analizowania,  w jaki sposób osoby te z niej korzystają. Generowane  przez  pliki cookie informacje na temat sposobu korzystania ze strony będą przekazywane firmie Google. Ta z kolei będzie korzystała z  tych  informacji  w  celu  oceny  korzystania  z  naszej  strony  przez osoby je przeglądające, tworzenia raportów z ruchu na stronach dla operatorów witryn, a także świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Dane uzyskane przez Google mogą być przekazywane osobom trzecim, jeżeli  przetwarzają one takie informacje w imieniu Google lub gdy obowiązuje przepisy prawne nakazują przekazanie takich danych. Żeby wyłączyć działanie Google Analytics należy zainstalować bezpłatny dodatek do przeglądarki, który blokuje Google Analytics.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych dostarczanych  przez  pliki  cookie jest  nasz  prawnie uzasadniony interes, za który uznaje się prowadzenie działań związanych z analityką korzystania ze stron na potrzeby działalności biznesowej,  w  tym  zapewnienie prawidłowego ich  wyświetlania, wyświetlania zgodnie  z preferencjami, analizę bezpieczeństwa i stabilności systemu, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

V. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Co do zasady Państwa Dane osobowe przetwarzane są tak długo jak jest to konieczne, aby dostarczać treści zawarte w Serwisie oraz w uzasadnionych i koniecznych celach biznesowych, takich jak utrzymanie wydajności Serwisu, aby zapobiegać nadużyciom i oszustwom oraz w celach statystycznych i archiwizacyjnych.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane oraz, po ustaniu celu przetwarzania, w określonym w przepisach i niezbędnym dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń okresie (np. w okresie przedawnienia roszczeń) lub, jeśli obowiązek ich przechowywania wynika z przepisów prawa lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes.

W przypadku Danych osobowych pochodzących od Użytkowników Serwisu, którzy z własnej inicjatywy kontaktują się z nami, dane te będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, w związku z którą taka korespondencja jest prowadzona i nie dłużej niż wynika to z innych prawnie uzasadnionych interesów Spółki, jak ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń w sprawie, której korespondencja dotyczy –  w  takim  przypadku  Dane  osobowe mogą być przetwarzane do momentu upływu terminów przedawnienia roszczeń lub prawomocnego zakończenia sprawy, jeżeli doszło do jej wszczęcia na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

VI. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Każdej osobie, której dane dotyczą, w zależności od podstawy prawnej przetwarzania Danych osobowych i warunków, o jakich mowa w art. 12-23 RODO, przysługują następujące prawa:

 • Prawo do informacji o przetwarzaniu Danych osobowych – osobie zgłaszającej takie żądanie zostanie udzielona informacja o przetwarzaniu Danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;
 • Prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie zostanie przekazana kopia przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;
 • Prawo do sprostowania – na tej podstawie zostaną usunięte ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych Danych osobowych, oraz uzupełnione lub zaktualizowane, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;
 • Prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie nastąpi zaprzestanie dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
 • Prawo sprzeciwu przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie naszego uzasadnionego interesu. Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Współadministratorów;
 • Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VII. ODBIORCY DANYCH / PRZEKAZYWANIE DANYCH

Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym działającym na nasze zlecenie i w naszym imieniu, w tym w szczególności dostawcom usług technicznych obsługujących infrastrukturę techniczną potrzebną do aktywnego utrzymania Serwisu, w szczególności dostawców usług hostingowych, którzy przechowują i utrzymują stronę internetową, jej zawartość i dane, które przetwarzamy, oraz nimi zarządzają,  dostawców, którzy zapewniają usługi informatyczne, wykonują usługi doradcze lub audytowe, bądź wspomagają obsługę Serwisu lub zapytań Użytkowników Serwisu, a także upoważnionym pracownikom Współadministratorów, którym powierzono przetwarzanie Danych osobowych na potrzeby realizacji zadań świadczonych dla Administratora, innym podmiotom współpracującym z Administratorem, w tym w szczególności: dostawcom usług prawnych, doradczych, marketingowych, konsultacyjnych  audytowych i certyfikacji, archiwizacji dokumentów i szkoleniowych, dostawcom usług poczty email, dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi kurierskie, pocztowe, spedycyjne lub przewozowe – każdorazowo na podstawie stosownych umów zapewniających ochronę prywatności; podmiotom powiązanym kapitałowo lub osobowo z Administratorem;

Dane mogą być również przekazywane spółce Autostrada Eksploatacja S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-004), ul. Głogowska 431, jako podmiotowi zajmującemu się utrzymaniem autostrady w naszym imieniu.

Co do zasady nie udostępniamy danych innym podmiotom, chyba że obowiązek takiego ujawnienia wynika z przepisów prawa (np. ujawnienie na żądanie uprawnionych organów) lub jest niezbędne dla realizacji i odbywa się na żądanie Użytkownika.

Nie przekazujemy zbieranych danych poza obszar UE/ EOG oraz nie podejmujemy decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu, danych osobowych.

VIII. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności może być w razie potrzeby aktualizowana. Wszelkie zmiany będziemy publikować na bieżąco w ramach Serwisu, wskazując termin ostatniej aktualizacji. Możemy okresowo opracowywać nowe lub oferować dodatkowe usługi lub funkcjonalności. Jeśli wprowadzenie nowych lub dodatkowych usług lub funkcjonalności spowoduje zmianę sposobu, w jaki gromadzimy lub przetwarzamy Państwa dane osobowe, przekażemy Państwu dodatkowe informacje, warunki lub zasady. O ile nie określono inaczej, wprowadzane nowe lub dodatkowe usługi lub funkcjonalności będą podlegać postanowieniom niniejszej Polityki.

 

Załączniki:

załącznik nr 1 – zasadnicza treść uzgodnień pomiędzy Wspóladministratorami