Stanowisko zarządu AWSA w sprawie rozliczeń budżetu państwa z tytułu rekompensat za przejazdy samochodów ciężarowych przez koncesyjny odcinek A2

20.09.2011

W związku z doniesieniami prasowymi nt Raportu Naczelnej Izby Kontroli dotyczącego rozliczeń budżetu państwa z koncesjonariuszami z tytułu rekompensat za przejazdy autostradami oświadczamy co następuje

 

 1. Rozliczenia ze stroną rządową za przejazdy samochodów ciężarowych przez płatne odcinki A2 prowadzone są zgodnie z prawem (m.in. Ustawą o Autostradach płatnych i Krajowym Funduszu Drogowym) i z Umową podpisaną pomiędzy AWSA i GDDKIA w 2005 r. (Aneks Nr 6 do Umowy Koncesyjnej). Nie występują zatem jakiekolwiek nadpłaty, o których mowa w raporcie NIK i doniesieniach prasowych.
 2. Rzetelność i przejrzystość  modelu finansowego, na podstawie którego dokonano wyliczeń stawek rozliczeniowych stosowanych do zwrotu środków za przejazd pojazdów posiadających ważne winiety, została potwierdzona akceptacją międzynarodowych instytucji finansowych, w tym Europejskiego Banku Inwestycyjnego. W samych negocjacjach brali udział m.in. przedstawiciele zarówno Ministerstw, GDDKiA, doradców strony publicznej oraz banków finansujących przedsięwzięcie.
 3. W Umowie z 2005 r. AWSA zobowiązała się do przedstawienia stronie publicznej tzw. raportu sprawdzającego do dnia 1 lipca 2007 r. Raport dotyczy weryfikacji stawek rozliczeniowych na bazie zaktualizowanych założeń ruchu i kosztów z nim związanych z uwzględnieniem możliwości spłaty długoterminowych kredytów bankowych. Po uwzględnieniu uwag doradcy finansowego strony publicznej i wniesieniu poprawek do modelu finansowego, strony potwierdziły ważność raportu sprawdzającego. Nie było dalszych uwag złożonych przez stronę publiczną i jej doradców w określonym Umową z 2005 r. terminie.
 4. Kwota do rzekomego zwrotu wskazana przez NIK nie jest udokumentowana żadnymi wyliczeniami.
 5. AWSA wielokrotnie wyrażała swoją gotowość do rozmów w poszukiwaniu oszczędności w kosztach finansowych i dostosowaniu ich do obecnych warunków rynkowych, do rozmów opartych na solidnych wyliczeniach, stabilnych podstawach prawnych i długoterminowych rozwiązaniach. Przyjęcie rozważanych przez AWSA rozwiązań może przynieść istotne korzyści dla wszystkich stron projektu – w tym przede wszystkim dla Skarbu Państwa.
 6. Do czasu spłaty kredytów wszelkie decyzje finansowe muszą uzyskać zgodę banków finansujących projekt (EBI, 16 międzynarodowych banków komercyjnych). Zgodnie z zawartymi i zaakceptowanymi przez Skarb Państwa umowami, nad właściwą realizacją projektu czuwa w imieniu wszystkich banków – bank Agent Kredytu. Żadna poważna instytucja finansowa nie zaakceptowałaby zmian, w finansowanym przez siebie przedsięwzięciu, opierających się na nierzetelnych i nieprawdziwych założeniach.
 7. Akcjonariusze dotychczas nie otrzymali żadnych wypłat z przedsięwzięcia. Kwoty przekazywane przez stronę publiczną jako zwrot środków za zwolnienie pojazdów ciężarowych z opłat za przejazd autostradą w zamian za okazanie ważnej winiety, były i są wykorzystywane jedynie na pokrycie kosztów eksploatacji, spłatę kredytów i rozwój koncesjonowanej autostrady.
Raz, że szybciej A2, że do Europy

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Autostrada Wielkopolska S.A., z siedzibą w Poznaniu (61-248), ul. Stanisława Zwierzchowskiego 1 – w odniesieniu do danych osobowych użytkowników odcinka Nowy Tomyśl – Konin, oraz Autostrada Wielkopolska II S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-248), ul. Dziadoszańska 10 – w odniesieniu do danych osobowych użytkowników odcinka Świecko – Nowy Tomyśl.

Twoje dane osobowe będą przetwarzanie do celu obsługi reklamacji, skarg, wniosków, zgłoszeń przez czas, który pozwoli nam na ich rozpatrzenie oraz zapewnienie ochrony uzasadnionego interesu administratora w przypadku ewentualnych roszczeń a także do obsługi serwisu internetowego oraz aplikacji internetowych dostarczanych przez Administratora za pośrednictwem serwisu internetowego.

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane:
 1. pracownikom/współpracownikom Administratora upoważnionym do ich przetwarzania na polecenie Administratora,
 2. innym odbiorcom danych, w tym:
  • spółce Autostrada Eksploatacja S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-004), ul. Głogowska 431 (podmiot przetwarzający) jako podmiotowi zajmującemu się utrzymaniem autostrady w imieniu Administratora,
  • dostawcom usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających Administratorowi realizację obowiązków jako podmiotu odpowiedzialnego za zarządzanie i eksploatację autostrady (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom usług umożliwiających transakcje poboru opłat za przejazd autostradą A2);
  • dostawcom usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez Administratora roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz w przypadku obsługi reklamacji, skarg, wniosków, zgłoszeń,
  z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych.

Administrator danych nie będzie przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:
 • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
 • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed takim wycofaniem, co oznacza, że wycofanie zgody nie działa wstecz,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą.

Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym realizację praw wynikających z przetwarzania danych uzyskasz wysyłając e-mail na adres: dane.osobowe@mail.autostrada-a2.pl

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów prawidłowej obsługi reklamacji, skargi, wniosku, zgłoszenia, nawiązania kontaktu oraz utrzymania strony internetowej. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwi nam udzielenie odpowiedzi na Twoją reklamację, skargę, wniosek, zgłoszenie.

Na naszych stronach internetowych wykorzystujemy rozwiązania monitorujące zachowania użytkownika, które pozwalają na profilowanie jednak nie realizują zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołującej skutki prawne. Mechanizmy te wykorzystywane są przez Administratora w celu zarządzania oraz doskonalenia serwisów internetowych.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.