Stanowisko AWSA w sprawie roszczeń Ministerstwa Infrastruktury

19.07.2011

Stanowisko Zarządu Autostrady Wielkopolskiej SA w sprawie roszczeń Ministerstwa Infrastruktury dotyczących rozliczeń budżetu państwa z tytułu rekompensat za przejazdy samochodów ciężarowych przez koncesyjny odcinek A2.

W związku z roszczeniami MI związanymi ze zwrotem rzekomych nadpłat za przejazdy samochodów ciężarowych, po konsultacjach z międzynarodowymi bankami finansującymi projekt, Zarząd Spółki podjął decyzję o skierowaniu sprawy do rozstrzygnięcia przed sądem arbitrażowym, przewidzianym Umową Koncesyjną.

 1. Zarząd AWSA, w oparciu o ocenę prawną Umowy Koncesyjnej, jest zdania, że nie wystąpiły żadne nadpłaty z tytułu rozliczeń ze stroną rządową za przejazdy winietowe samochodów ciężarowych.
 2. Wszystkie płatności były realizowane zgodnie z Umowa Koncesyjną i Aneksem nr 6. Kwestionowany przez MI Aneks Nr 6 do Umowy Koncesyjnej z 2005r.  jest podpisany zgodnie z prawem i w równym stopniu obowiązuje wszystkie strony projektu; rozliczenia ze stroną rządową prowadzone są zgodnie z prawem (Ustawa o Autostradach Płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym z 27.10.1994r. z późniejszymi zmianami) i z Umową podpisaną pomiędzy AWSA i MI w 2005 r. 
 3. Żądanie MI zwrotu rzekomych nadpłat nie ma żadnej podstawy merytorycznej i nie jest udokumentowana realnymi i szczegółowymi wyliczeniami. Kwota roszczenia z niewyjaśnionych przyczyn w ciągu miesiąca wzrosła ponad dwukrotnie.
 4. Stawki za przejazdy, zawarte w Umowie z 2005r. zostały uzgodnione z doradcą strony rządowej, a następnie zostały zaakceptowane przez MI. W 2007 roku AWSA, zgodnie z Umową, zweryfikowała stawki rozliczeniowe  (tzw. raport sprawdzający, przedstawiony do 1 lipca 2007 r.)  na bazie zaktualizowanych założeń ruchu i kosztów z nim związanych z uwzględnieniem możliwości spłaty kredytów. Po uwzględnieniu uwag doradcy finansowego strony publicznej i wniesieniu poprawek do modelu finansowego, również tym razem strony potwierdziły ważność raportu sprawdzającego. Nie było dalszych uwag  złożonych przez stronę publiczną w określonym Umową z 2005 r. terminie.
 5. Stawki rozliczeniowe zostały zaakceptowane przez stronę rządową, która wraz doradcami finansowymi i technicznymi (Earnst & Young, Pricewaterhouse Coopers i Scott Willson) miała swobodny dostęp do danych dot. ruchu i przyszłych kosztów utrzymania autostrady.
 6. Umowa uzyskała akceptację międzynarodowych banków finansujących projekt. Żadna poważna instytucja finansowa nie pozwoliłaby sobie na zaakceptowanie zmian w finansowanym przez nie przedsięwzięciu opierającym się na nierzetelnych, nieprawdziwych i nieuzgodnionych ze stroną publiczną założeniach.
 7. Tryb i sposób przedstawionych jednostronnie żądań przez stronę publiczną zaprzeczają w sposób ewidentny zasadom PPP . Sytuacja, w której po 5 latach strona rządowa kwestionuje zasadność zawartej przez siebie Umowy jest niespotykana przy tego typu projektach infrastrukturalnych i powoduje pogorszenie wizerunku Polski wobec poważnych międzynarodowych instytucji finansowych oraz potencjalnych inwestorów.

Zarząd Spółki Autostrada Wielkopolska SA

Raz, że szybciej A2, że do Europy

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Autostrada Wielkopolska S.A., z siedzibą w Poznaniu (61-248), ul. Stanisława Zwierzchowskiego 1 – w odniesieniu do danych osobowych użytkowników odcinka Nowy Tomyśl – Konin, oraz Autostrada Wielkopolska II S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-248), ul. Dziadoszańska 10 – w odniesieniu do danych osobowych użytkowników odcinka Świecko – Nowy Tomyśl.

Twoje dane osobowe będą przetwarzanie do celu obsługi reklamacji, skarg, wniosków, zgłoszeń przez czas, który pozwoli nam na ich rozpatrzenie oraz zapewnienie ochrony uzasadnionego interesu administratora w przypadku ewentualnych roszczeń a także do obsługi serwisu internetowego oraz aplikacji internetowych dostarczanych przez Administratora za pośrednictwem serwisu internetowego.

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane:
 1. pracownikom/współpracownikom Administratora upoważnionym do ich przetwarzania na polecenie Administratora,
 2. innym odbiorcom danych, w tym:
  • spółce Autostrada Eksploatacja S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-004), ul. Głogowska 431 (podmiot przetwarzający) jako podmiotowi zajmującemu się utrzymaniem autostrady w imieniu Administratora,
  • dostawcom usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających Administratorowi realizację obowiązków jako podmiotu odpowiedzialnego za zarządzanie i eksploatację autostrady (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom usług umożliwiających transakcje poboru opłat za przejazd autostradą A2);
  • dostawcom usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez Administratora roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz w przypadku obsługi reklamacji, skarg, wniosków, zgłoszeń,
  z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych.

Administrator danych nie będzie przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:
 • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
 • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed takim wycofaniem, co oznacza, że wycofanie zgody nie działa wstecz,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą.

Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym realizację praw wynikających z przetwarzania danych uzyskasz wysyłając e-mail na adres: dane.osobowe@mail.autostrada-a2.pl

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów prawidłowej obsługi reklamacji, skargi, wniosku, zgłoszenia, nawiązania kontaktu oraz utrzymania strony internetowej. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwi nam udzielenie odpowiedzi na Twoją reklamację, skargę, wniosek, zgłoszenie.

Na naszych stronach internetowych wykorzystujemy rozwiązania monitorujące zachowania użytkownika, które pozwalają na profilowanie jednak nie realizują zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołującej skutki prawne. Mechanizmy te wykorzystywane są przez Administratora w celu zarządzania oraz doskonalenia serwisów internetowych.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.