Podpisano umowy w sprawie finansowania budowy autostrady A2 Świecko - Nowy Tomyśl

30.06.2009

W dniu 29 czerwca 2009 r. zostały podpisane umowy dotyczące finansowania budowy i eksploatacji Autostrady A2 na odcinku Nowy Tomyśl - Świecko

Umowy te umożliwiają rozpoczęcie prac budowlanych, dzięki którym jeszcze przed mistrzostwami EURO 2012 polska autostrada A2 połączy się z siecią autostrad europejskich.

Umowy tzw. Zamknięcia Finansowego podpisał Minister Infrastruktury Cezary Grabarczyk, prezes zarządu spółki Autostrada Wielkopolska II SA Andrzej Patalas, Dyrektor Europejskiego Banku Inwestycyjnego Tilman Seibert, przedstawiciele 11 banków komercyjnych oraz przedstawiciele docelowych akcjonariuszy spółki koncesyjnej AWSAII. Zamknięcie Finansowe to ostateczna akceptacja instytucji finansowych kredytujących przedsięwzięcie, która stanowi podstawę dla finansowania projektu i umożliwia faktyczne rozpoczęcie budowy autostrady.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Środki finansowe na realizację inwestycji do Świecka w kwocie około 1,6 mld EUR, pochodzą z trzech źródeł:

 • kredytu udzielonego przez Europejski Bank Inwestycyjny w kwocie 1 mld EUR (ok. 62% wartości projektu).
 • kredytów udzielonych przez 11 zagranicznych i polskich banków komercyjnych w kwocie 400 mln EUR (ok. 26% wartości projektu); banki udzieliły dodatkowo kredytu na sfinansowanie wydatków VAT w wysokości do 150 milionów PLN. Środki finansowe na realizację inwestycji zapewniły następujące banki komercyjne: BBVA S.A., Bank Pekao S.A., BRE Bank S.A., Caja Madrid, Calyon, Deutsche Bank AG, Espirito Santo Investment, KfW IPEX-Bank GmbH, PKO BP, Societe Generale, WestLB;
 • środków własnych koncesjonariusza w kwocie 186mln EUR stanowiących ok. 12% całkowitych kosztów realizacji, a w tym:
  • kapitału akcyjnego (50 mln EUR);
  • pożyczki od akcjonariuszy (136 mln EUR)

KOMENTARZ Andrzeja Patalasa, PREZESA AWSA II

„Cieszy nas bardzo zaufanie jakim obdarzył nasz projekt Europejski Bank Inwestycyjny przyznając kredyt w niespotykanej dotąd wysokości ok. 1 mld EUR co stanowi ponad 60% wartości inwestycji. To pierwsze tak wysokie zaangażowanie kredytowe EBI w projekt infrastrukturalny w Polsce. Otrzymanie tak wysokiego kredytu z EBI jest potwierdzeniem naszej wiarygodności jako partnera biznesowego i naszego profesjonalizmu” – powiedział Andrzej Patalas, prezes zarządu AWSA II.

PLANOWANE PRACE BUDOWLANE

Odcinek A2 z Nowego Tomyśla do Świecka będzie jednym z najdłuższych odcinków autostradowych w Polsce wybudowanych w technologii betonowej. W przyjętym przez strony harmonogramie ustalono rozpoczęcie budowy w lipcu 2009 r. i oddanie autostrady do eksploatacji jeszcze przed mistrzostwami EURO 2012. Generalnym wykonawcą projektu będzie firma spółka A2Strada (główni akcjonariusze: Kulczyk Holding S.A., Strabag AG ( Austria)).

Zakres prac obejmuje m.in.:

 • 105,9 km autostrady o nawierzchni betonowej, w tym 18,5 km przebudowy istniejącej drogi krajowej Nr 2
 • 81 mostów i wiaduktów - docelowo 87
 • 2 Obwody Utrzymania Autostrady (Ilanka, Biały Mur)
 • 6 pełnych węzłów autostradowych (docelowo 8: Nowy Tomyśl, Trzciel, Jordanowo, Torzym, Rzepin, Świecko)
 • 6 Miejsc Obsługi Podróżnych (docelowo 10: Rogoziniec, Chociszewo, Koryta, Walewice, Sosna, Gnilec) wyposażonych w parkingi, toalety, place zabaw dla dzieci, a także 4 bary i 4 stacje benzynowe
 • zamknięty system poboru opłat tj. 5 Miejsc Poboru Opłat ( 1 Plac Poboru Opłat w ciągu autostrady -Tarnawa, 4 Stacje Poboru Opłat na węzłach autostradowych – Nowy Tomyśl, Trzciel, Jordanowo, Torzym) – kierowcy zapłacą za rzeczywiście przejechane kilometry pobierając bilet na autostradzie i uiszczając opłatę przy wyjeździe na węzłach;
 • pełne wyposażenie w urządzenia ochrony środowiska (zbiorniki ekologiczne, ekrany akustyczne, zieleń izolacyjna, przepusty dla zwierząt, urządzenia bezpieczeństwa - kolumny alarmowe co 2 km, ogrodzenie autostrady na całej długości (z wyjątkiem przerw na węzłach)

* * *
Objaśnienia

AWSA II
AWSA II to spółka celowa powiązana z AWSA utworzona w celu budowy i eksploatacji autostrady A2 Świecko – Nowy Tomyśl. Jej docelowymi akcjonariuszami są: Kulczyk Holding S.A.(40%), Meridiam A2 West S a.r.l. (40%), Strabag AG (10%) oraz KWM Investment GmbH (10%). Kapitał zakładowy spółki wynosi 40 mln PLN i zgodnie z podjętymi zobowiązaniami zostanie podwyższony do kwoty 50 mln EUR. Prezesem Zarządu jest Andrzej Patalas.

EBI
Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) powstał w 1958 roku na mocy Traktatu Rzymskiego jako bank Unii Europejskiej udzielający długoterminowych pożyczek dla sektora publicznego i prywatnego na projekty europejskie w dziedzinach takich jak: spójność i konwergencja regionów UE, wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw, programy ochrony środowiska, badania, rozwój i innowacje, transport, energia. Bank działa na terenie UE oraz w około 140 krajach na całym świecie, z którymi UE zawarła umowy o współpracy.
EBI jest instytucją o charakterze niezarobkowym. Jest własnością państw członkowskich Unii Europejskiej. EBI nie wykorzystuje funduszy z budżetu UE, a jego działalność jest finansowana za pomocą pożyczek na rynkach finansowych. Projekty, w które inwestuje bank, są starannie wybierane na podstawie następujących kryteriów:
- muszą przyczyniać się do realizacji celów UE,
- muszą być rozsądne z punktu widzenia ekonomicznego, finansowego i technicznego oraz bezpieczne dla środowiska,
- powinny przyciągać fundusze z innych źródeł.

Raz, że szybciej A2, że do Europy

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Autostrada Wielkopolska S.A., z siedzibą w Poznaniu (61-248), ul. Stanisława Zwierzchowskiego 1 – w odniesieniu do danych osobowych użytkowników odcinka Nowy Tomyśl – Konin, oraz Autostrada Wielkopolska II S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-248), ul. Dziadoszańska 10 – w odniesieniu do danych osobowych użytkowników odcinka Świecko – Nowy Tomyśl.

Twoje dane osobowe będą przetwarzanie do celu obsługi reklamacji, skarg, wniosków, zgłoszeń przez czas, który pozwoli nam na ich rozpatrzenie oraz zapewnienie ochrony uzasadnionego interesu administratora w przypadku ewentualnych roszczeń a także do obsługi serwisu internetowego oraz aplikacji internetowych dostarczanych przez Administratora za pośrednictwem serwisu internetowego.

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane:
 1. pracownikom/współpracownikom Administratora upoważnionym do ich przetwarzania na polecenie Administratora,
 2. innym odbiorcom danych, w tym:
  • spółce Autostrada Eksploatacja S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-004), ul. Głogowska 431 (podmiot przetwarzający) jako podmiotowi zajmującemu się utrzymaniem autostrady w imieniu Administratora,
  • dostawcom usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających Administratorowi realizację obowiązków jako podmiotu odpowiedzialnego za zarządzanie i eksploatację autostrady (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom usług umożliwiających transakcje poboru opłat za przejazd autostradą A2);
  • dostawcom usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez Administratora roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz w przypadku obsługi reklamacji, skarg, wniosków, zgłoszeń,
  z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych.

Administrator danych nie będzie przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:
 • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
 • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed takim wycofaniem, co oznacza, że wycofanie zgody nie działa wstecz,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą.

Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym realizację praw wynikających z przetwarzania danych uzyskasz wysyłając e-mail na adres: dane.osobowe@mail.autostrada-a2.pl

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów prawidłowej obsługi reklamacji, skargi, wniosku, zgłoszenia, nawiązania kontaktu oraz utrzymania strony internetowej. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwi nam udzielenie odpowiedzi na Twoją reklamację, skargę, wniosek, zgłoszenie.

Na naszych stronach internetowych wykorzystujemy rozwiązania monitorujące zachowania użytkownika, które pozwalają na profilowanie jednak nie realizują zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołującej skutki prawne. Mechanizmy te wykorzystywane są przez Administratora w celu zarządzania oraz doskonalenia serwisów internetowych.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.