OTWARCIE DO RUCHU AUTOSTRADY A2 ŚWIECKO – NOWY TOMYŚL, JEDNEGO Z NAJWIĘKSZYCH PROJEKTÓW AUTOSTRADOWYCH W EUROPIE

18.11.2011

1 grudnia 2011 r. nastąpi oddanie do ruchu koncesyjnej autostrady A2 w jej finałowym odcinku - z Nowego Tomyśla do Świecka. To realizacja ważnej dla całego kraju i Europy arterii komunikacyjnej łączącej Polskę z siecią europejskich autostrad. Oddanie do ruchu nowego odcinka A2 usprawni przepływ ludzi i towarów w komunikacyjnym korytarzu transeuropejskim, sprawi, że będzie on szybszy, bezpieczny i tańszy.

Całkowita wartość realizacji tej inwestycji wynosi 1,6 mld Euro, w tym koszt budowy wynosi blisko 1,3 mld Euro. Koncesyjna A2 do granicy z Niemcami jest największym projektem infrastrukturalnym w Polsce i jednym z większych w Europie, realizowanym w systemie Partnerstwa Publiczno - Prywatnego. Nowy odcinek A2, zostanie oddany do użytku blisko sześć miesięcy przed ustalonym z rządem terminem. Do 21 maja 2012 roku przejazd 106 kilometrową autostradą będzie bezpłatny, skróci czas przejazdu (z Poznania do Berlina o ok. 2 godziny), poprawi bezpieczeństwo w ruchu drogowym i umożliwi rozwój gospodarczy kraju i gmin sąsiadujących z inwestycją.

“Marzenie wielu kierowców o szybkim, bezpiecznym i tanim połączeniu z siecią europejskich autostrad spełni się już 1 grudnia. Autostrada do granicy z Niemcami będzie strategicznym odcinkiem na mapie korytarza transeuropejskiego. Będzie to miało olbrzymie znaczenie dla naszej gospodarki - ułatwi wymianę handlową oraz ruch osobowy między Polską a Unią Europejską. Jestem przekonany, że autostrada A2 przyczyni się również do rozwoju turystyki oraz wymiany gospodarczej gmin i powiatów sąsiadujących bezpośrednio z autostradą.” - powiedział Andrzej Patalas, prezes zarządu AWSA II.

Najnowsza dostępna technologia
Do budowy nowego odcinka autostrady wykorzystano najnowszą technologię betonową spełniającą najwyższe normy budowy dróg i autostrad w krajach Unii Europejskiej.
Nawierzchnia betonowa jest bardziej wytrzymała o czym świadczy szereg przykładów z zagranicy. Według niemieckich badań, po 23 latach użytkowania, wskaźnik napraw dla nawierzchni betonowej wynosi zaledwie 5%, przy aż 80-100% dla nawierzchni asfaltowej.

Ochrona środowiska naturalnego
Inwestycja została zrealizowana z zachowaniem wszelkich norm i standardów dla budowy dróg i autostrad w krajach Unii Europejskiej. Koszt budowy wynosi 1 mld 298 mln EUR czyli 12,2 mln EUR za kilometr w pełni wyposażonej autostrady. Znaczną część budżetu, aż 25 procent, stanowią koszty przeznaczone na ochronę środowiska. Oznacza to, że co czwarta złotówka została przeznaczona na ekologię. Autostrada do granicy z Niemcami, w 85 procentach przebiega przez tereny leśne, w tym obszary chronione programem Natura 2000. Wzdłuż 106 kilometrowego odcinka powstało blisko 200 przejść i przepustów dla zwierząt. o czyni koncesyjną autostradę A2 największym obecnie projektem ekologicznym w Europie.
W opinii Piersa Vickersa, przedstawiciela Europejskiego Banku Inwestycyjnego, głównego kredytodawcy inwestycji, realizacja budowy autostrady wykonana została wzorcowo i z poszanowaniem najwyższych standardów ochrony środowiska.

“Wkład Europejskiego Banku Inwestycyjnego w realizację przedsięwzięcia jest bez precedensu. Zarówno opinia pana Vickersa wydana podczas wizytacji budowy autostrady, jak i wysokość udzielonego kredytu na sfinalizowanie ponad 60 procent wartości inwestycji jest certyfikatem najlepszej wiarygodności spółki Autostrada Wielkopolska.” - dodała Zofia Kwiatkowska, rzecznik prasowy AWSAII.

Informacje nt otwarcia A2 Świecko – Nowy Tomyśl
Uroczystość otwarcia autostrady A2 do granicy z Niemcami zaplanowana jest na 30.11.2011r na terenie węzła Trzciel – granicy województw wielkopolskiego i lubuskiego. Udział w wydarzeniu zapowiedzieli m.in. Prezydent RP – Bronisław Komorowski, Premier Brandenburgii – Matthias Platzeck, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Marszałek Województwa Lubuskiego, Wojewoda Wielkopolski i Wojewoda Lubuski. Gościem specjalnym będzie światowej sławy kompozytor, laureat Oscara - Jan A. P. Kaczmarek. 

Autostrada Świecko – Nowy Tomyśl w liczbach:
• Nowy odcinek A2 to:
ponad 6 mln m3 nasypów = objętość ponad 2 Piramid Cheopsa = objętość 400 tys. TIR-ów.
•    Nasypy spiętrzone przy budowie nowego odcinka A2 liczą̨:
ponad 6 milionów m3 = objętość 800 piaskownic o wymiarach boiska do piłki nożnej.
•    Objętość nasypów nowego odcinka A2 to:
przestrzeń 240 tys. wagonów kolejowych o łącznej długości blisko 3,5 tys. km.
•    Całkowita powierzchnia nawierzchni betonowej wynosi:
ponad 2 miliony m2 = przestrzeń ponad 3,5 tys. basenów o wymiarach olimpijskich.
•    Całkowita powierzchnia betonu, jaki wylano na nowym odcinku A2 to:
powierzchnia blisko 300 boisk piłkarskich.


INFORMACJE DODATKOWE:

AWSA II
AWSA II to spółka celowa powiązana z AWSA utworzona w celu budowy i eksploatacji autostrady A2 Świecko – Nowy Tomyśl. Jej docelowymi akcjonariuszami są: Kulczyk Holding S.A.(40%), Meridiam A2 West S a.r.l. (40%), Strabag AG (10%) oraz KWM Investment GmbH (10%). Prezesem Zarządu jest Andrzej Patalas.

 

EBI – Europejski Bank Inwestycyjny
Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) powstał w 1958 roku na mocy Traktatu Rzymskiego jako bank Unii Europejskiej udzielający długoterminowych pożyczek dla sektora publicznego i prywatnego na projekty europejskie w dziedzinach takich jak: spójność i konwergencja regionów UE, wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw, programy ochrony środowiska, badania, rozwój i innowacje, transport, energia. Bank działa na terenie UE oraz w około 140 krajach na całym świecie, z którymi UE zawarła umowy o współpracy. EBI jest instytucją o charakterze niezarobkowym. Jest własnością państw członkowskich Unii
Europejskiej. EBI nie wykorzystuje funduszy z budżetu UE, a jego działalność jest finansowana za pomocą pożyczek na rynkach finansowych.
Projekty, w które inwestuje bank, są starannie wybierane na podstawie następujących kryteriów:
- muszą przyczyniać się do realizacji celów UE,
- muszą być rozsądne z punktu widzenia ekonomicznego, finansowego i technicznego oraz bezpieczne dla środowiska,
- powinny przyciągać fundusze z innych źródeł.

Partnerstwo publiczno-prywatne
Partnerstwo publiczno-prywatne uznawane jest za korzystną formę realizacji inwestycji infrastrukturalnych w wielu krajach. W Unii PPP najbardziej upowszechniło się w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii oraz Portugalii, w Wielkiej Brytanii projekty realizowane w ramach PPP stanowią 15% wszystkich inwestycji publicznych. Koncesyjny model partnerstwa stosowany jest też w takich krajach jak Francja i Włochy. W ostatnich latach PPP coraz większą popularność zdobywa w Niemczech gdzie do wykorzystania tego instrumentu skłonił samorządy niemieckie wysoki dług publiczny.
W Anglii i Francji sięgnięto po PPP na przełomie lat 70. i 80. Łącznie w Polsce od początku 2009 r. do września 2011 r. ogłoszono 107 postępowań o zawarcie umowy PPP i podpisano 18 umów. Całkowita wartość podpisanych umów wynosi ok. 625 mln zł netto. Większość polskich projektów zgłaszana jest przez jednostki samorządu terytorialnego, które w ten sposób finansują budowę np. boisk, szkół, placówek zdrowia, dróg, parkingów, infrastruktury energetycznej. W Europie, w latach 2000-2009 wartość projektów PPP w Europie wyniosła średniorocznie ok. 20 mld euro, przy średniej wielkości projektu wynoszącej 182 mln euro. Najwięcej inicjatyw tego typu przeprowadza się̨ w sektorze transportowym i ochrony środowiska, obserwowany jest także wzrost liczby projektów z zakresu edukacji i ochrony zdrowia.


Dalszych informacji udziela:
Zofia Kwiatkowska, Rzecznik Prasowy, Autostrada Wielkopolska II SA
tel. +48 608 479 541, email: z.kwiatkowska@mail.autostrada-a2.pl
www.autostrada-a2.pl

Raz, że szybciej A2, że do Europy

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Autostrada Wielkopolska S.A., z siedzibą w Poznaniu (61-248), ul. Stanisława Zwierzchowskiego 1 – w odniesieniu do danych osobowych użytkowników odcinka Nowy Tomyśl – Konin, oraz Autostrada Wielkopolska II S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-248), ul. Dziadoszańska 10 – w odniesieniu do danych osobowych użytkowników odcinka Świecko – Nowy Tomyśl.

Twoje dane osobowe będą przetwarzanie do celu obsługi reklamacji, skarg, wniosków, zgłoszeń przez czas, który pozwoli nam na ich rozpatrzenie oraz zapewnienie ochrony uzasadnionego interesu administratora w przypadku ewentualnych roszczeń a także do obsługi serwisu internetowego oraz aplikacji internetowych dostarczanych przez Administratora za pośrednictwem serwisu internetowego.

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane:
 1. pracownikom/współpracownikom Administratora upoważnionym do ich przetwarzania na polecenie Administratora,
 2. innym odbiorcom danych, w tym:
  • spółce Autostrada Eksploatacja S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-004), ul. Głogowska 431 (podmiot przetwarzający) jako podmiotowi zajmującemu się utrzymaniem autostrady w imieniu Administratora,
  • dostawcom usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających Administratorowi realizację obowiązków jako podmiotu odpowiedzialnego za zarządzanie i eksploatację autostrady (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom usług umożliwiających transakcje poboru opłat za przejazd autostradą A2);
  • dostawcom usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez Administratora roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz w przypadku obsługi reklamacji, skarg, wniosków, zgłoszeń,
  z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych.

Administrator danych nie będzie przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:
 • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
 • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed takim wycofaniem, co oznacza, że wycofanie zgody nie działa wstecz,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą.

Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym realizację praw wynikających z przetwarzania danych uzyskasz wysyłając e-mail na adres: dane.osobowe@mail.autostrada-a2.pl

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów prawidłowej obsługi reklamacji, skargi, wniosku, zgłoszenia, nawiązania kontaktu oraz utrzymania strony internetowej. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwi nam udzielenie odpowiedzi na Twoją reklamację, skargę, wniosek, zgłoszenie.

Na naszych stronach internetowych wykorzystujemy rozwiązania monitorujące zachowania użytkownika, które pozwalają na profilowanie jednak nie realizują zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołującej skutki prawne. Mechanizmy te wykorzystywane są przez Administratora w celu zarządzania oraz doskonalenia serwisów internetowych.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.