Informacja Zarządów Spółek Autostrada Wielkopolska SA (AWSA) oraz Autostrada Wielkopolska II SA (AWSA II) dot. koncesyjnego odcinka A2 Świecko – Nowy Tomyśl – Konin (255 km).

13.08.2014

Informacja Zarządów Spółek Autostrada Wielkopolska SA (AWSA) oraz Autostrada Wielkopolska II SA (AWSA II) dot. koncesyjnego odcinka A2 Świecko – Nowy Tomyśl – Konin (255 km).

1. Informacja dot. opłat pobieranych przez zarządców autostrad, w tym koncesyjnego odcinka autostrady A2:

 • stawki za przejazd odcinkiem Nowy Tomyśl – Konin, zarządzanym przez Spółkę Autostrada Wielkopolska SA, ustalane są w oparciu o Umowę Koncesyjną, model finansowy i prognozę ruchu. Przychódz opłat, podlegający opodatkowaniu VAT, przeznaczany jest zgodnie z zapisami Umowy Koncesyjnej w pierwszej kolejności na: bieżące utrzymanie autostrady w tym jej eksploatację, tzw. ciężkie utrzymanie (wzmocnienia nawierzchni, remonty i modernizacje), spłatę kredytów bankowych i nowe inwestycje. Należy pamiętać, że całkowite ryzyko ruchu pozostaje po stronie Spółki.
 • stawki za przejazd odcinkiem Świecko – Nowy Tomyśl, zarządzanym przez Spółkę Autostrada Wielkopolska II SA, ustala Minister Infrastruktury i Rozwoju. Pobrane opłaty stanowią przychód Ministerstwa podlegający opodatkowaniu VAT. AWSA II, po spełnieniu kryteriów jasno określonych w Umowie Koncesyjnej, otrzymujez Krajowego Funduszu Drogowego opłaty za dostępność przeznaczone na bieżące utrzymanie oraz eksploatację autostrady. Uzyskane przez Ministerstwo przychody z opłat są większe niż kwota opłaty za dostępność. W Umowie Koncesyjnej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zagwarantowało sobie pełen wpływ na wysokość stawek pobieranych za przejazd autostradą.

Stawki obowiązujące na autostradach koncesyjnych są kwotami brutto i zawierają 23% podatek VAT, który jest odprowadzony do Skarbu Państwa. Stawki na autostradach i drogach ekspresowych poddanych opłacie oraz zarządzanych przez GDDKiA są kwotami netto, operator publiczny nie podlega opodatkowaniu VAT.
W stosunku do jednej usługi obowiązują zatem 2 rodzaje rozliczeń podatkowych. Wysokość stawek na autostradach publicznych wynika z Uzasadnienia do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury dot. e-myta i stawek opłat na autostradach i drogach publicznych z 5 lutego 2013r. Przyjęcie przez rząd stawek na poziomie 37% rzeczywistych kosztów funkcjonowania oraz właściwego utrzymania tych odcinków oznacza, że budżet państwa dopłaca 63% do każdego przejazdu. W przeciwieństwie do autostrad publicznych, autostrady koncesyjne nie są dotowane. Koszty eksploatacji odcinków koncesyjnych pokrywa w 100% koncesjonariusz.

2. Prezentując dane ruchu posługujemy się technicznymi miernikami: głównie SDR (średni dobowy ruch) oraz niekiedy pracą przewozową (liczba pojazdo-kilometrów). Dane te są często w przekazach medialnych błędnie porównywane z miernikiem ekonomicznym tj. sumą transakcji dokonanych na wszystkich placach i stacjach poboru opłat, którym posługują się inni koncesjonariusze bądź GDDKiA. Należy zwrócić uwagę, że wielkości te nie są porównywalne.

Dla koncesyjnego odcinka A2:

- wskaźnik SDR – jest zmienny z uwagi na lokalizację w stosunku do aglomeracji poznańskiej. Najwyższe potoki ruchu rejestrowane są na Obwodnicy Poznania, na której SDR w lipcu wyniósł 60 tys. pojazdów na dobę w tym 40 tys. pojazdów lekkich. Na odcinkach pozamiejskich ruch wahał się w przedziale 20 tys. - 25 tys. dla odcinka Nowy Tomyśl – Konin i 15 tys. – 22 tys. dla odcinka Świecko – Nowy Tomyśl. Na wszystkich odcinkach udział pojazdów lekkich w ruchu całkowitym jest zbliżony i wynosi ok.70%.

- wskaźnik ekonomiczny - na odcinku Świecko – Konin dokonano w lipcu 2014 ponad 2 mln 250 tys. transakcji pobrania opłaty, co odpowiada średnio-dziennej liczbie transakcji przekraczającej 70 tys. Należy pokreślić, iż w dniach szczytowych ruch jest wyższy o 15-25% od średniego ruchu w miesiącu, dlatego w lipcu liczba transakcji w dniach szczytowych zbliżała się do 90 tys. Wielkość ta stanowi porównywalną liczbę transakcji na kilometr z pozostałymi autostradami.

3. Jak wskazują powyższe dane, to nie mniejszy ruch powoduje, iż koncesyjny odcinek autostrady A2 utrzymuje optymalny poziom przepustowości. Wpływ na ten stan rzeczy mają ponadto m.in. następujące czynniki:

- ruch tranzytowy, na który wpływa położenie geograficzne autostrady A2, która jest częścią transeuropejskiej sieci korytarzy komunikacyjnych i stanowi fragment drogi europejskiej E30 relacji Hanower - Berlin - Frankfurt nad Odrą - Poznań - Warszawa - Brześć - Mińsk – Moskwa. Autostrady A1 i A4 charakteryzują się ruchem turystycznym, który jest zdecydowanie trudniejszy do oszacowania;

- przewaga bezgotówkowych form płatności: w ruchu ciężarowym 65% transakcji dokonywanych jest za pomocą produktów post-paidowych, tj. kart paliwowych (Routex, DKV, UTA, ARIS, FLOTA, OPEN DRIVE, SHELL, E10). W przypadku samochodów osobowych wskaźnik ten wynosi 25%;

- wydajność kasjerska na poziomie od 160 do 180 transakcji na godzinę, czyli wedle szacunków średnio o 50% większą niż na odcinkach zarządzanych przez GDDKiA, gdzie – jak wynika z doniesień prasowych - liczba transakcji na godzinę oscyluje między 100 a 120;

- inwestycje podyktowane wskazaniami zawartymi w prognozach ruchu. Przed wakacjami została ukończona rozbudowa najbardziej obciążonego Punktu Poboru Opłat Lądek (PPO Lądek) w okolicy Konina. Obecnie działa 14 pasów (poprzednio 10), 6 w kierunku Poznania i 8 w kierunku Warszawy. Przy okazji przebudowy zmodernizowano gruntownie cały PPO Lądek, pozostałe 10 pasów dostosowano standardem do PPO funkcjonujących na odcinku Nowy Tomyśl - Świecko oddanych do użytku pod koniec 2011r.;

- sprawność w zarządzaniu autostradą, na którą wpływa przeszło 11-letnie doświadczenie Spółki oraz fakt, że Autostrada Wielkopolska SA posiada jednego operatora odpowiedzialnego zarówno za pobór opłat, jak
i eksploatację koncesyjnego odcinka A2.

4. W Umowie Koncesyjnej Spółka zobowiązała się do zaprojektowania, zbudowania i zarządzania autostradą oraz jej utrzymania w najwyższym standardzie technicznym i trosce o bezpieczeństwo kierowcy. Jakość oferowanego serwisu pozostaje niezmiennie na najwyższym poziomie, wyróżniającym się w skali kraju i Europy. Jesteśmy czynnym członkiem ASECAP (Europejskiego Stowarzyszenia Koncesjonariuszy Autostrad Płatnych) a zarządzana przez nas koncesyjna autostrada A2 była i jest stawiana jako przykład wzorowej realizacji projektu autostradowego.

 

Zarząd Spółek AWSA i AWSAII

Raz, że szybciej A2, że do Europy

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Autostrada Wielkopolska S.A., z siedzibą w Poznaniu (61-248), ul. Stanisława Zwierzchowskiego 1 – w odniesieniu do danych osobowych użytkowników odcinka Nowy Tomyśl – Konin, oraz Autostrada Wielkopolska II S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-248), ul. Dziadoszańska 10 – w odniesieniu do danych osobowych użytkowników odcinka Świecko – Nowy Tomyśl.

Twoje dane osobowe będą przetwarzanie do celu obsługi reklamacji, skarg, wniosków, zgłoszeń przez czas, który pozwoli nam na ich rozpatrzenie oraz zapewnienie ochrony uzasadnionego interesu administratora w przypadku ewentualnych roszczeń a także do obsługi serwisu internetowego oraz aplikacji internetowych dostarczanych przez Administratora za pośrednictwem serwisu internetowego.

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane:
 1. pracownikom/współpracownikom Administratora upoważnionym do ich przetwarzania na polecenie Administratora,
 2. innym odbiorcom danych, w tym:
  • spółce Autostrada Eksploatacja S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-004), ul. Głogowska 431 (podmiot przetwarzający) jako podmiotowi zajmującemu się utrzymaniem autostrady w imieniu Administratora,
  • dostawcom usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających Administratorowi realizację obowiązków jako podmiotu odpowiedzialnego za zarządzanie i eksploatację autostrady (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom usług umożliwiających transakcje poboru opłat za przejazd autostradą A2);
  • dostawcom usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez Administratora roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz w przypadku obsługi reklamacji, skarg, wniosków, zgłoszeń,
  z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych.

Administrator danych nie będzie przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:
 • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
 • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed takim wycofaniem, co oznacza, że wycofanie zgody nie działa wstecz,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą.

Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym realizację praw wynikających z przetwarzania danych uzyskasz wysyłając e-mail na adres: dane.osobowe@mail.autostrada-a2.pl

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów prawidłowej obsługi reklamacji, skargi, wniosku, zgłoszenia, nawiązania kontaktu oraz utrzymania strony internetowej. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwi nam udzielenie odpowiedzi na Twoją reklamację, skargę, wniosek, zgłoszenie.

Na naszych stronach internetowych wykorzystujemy rozwiązania monitorujące zachowania użytkownika, które pozwalają na profilowanie jednak nie realizują zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołującej skutki prawne. Mechanizmy te wykorzystywane są przez Administratora w celu zarządzania oraz doskonalenia serwisów internetowych.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.