FAQ

 1. JAKA JEST PODSTAWA PRAWNA DLA UZNANIA PARAGONU FISKALNEGO ZA PRZEJAZD AUTOSTRADĄ ZA FAKTURĘ VAT$1

  W związku pojawiającymi się wątpliwościami i pytaniami po stronie użytkowników autostrady płatnej A2 informujemy, iż w świetle przepisów obowiązujących od dnia 1 stycznia 2014 r. paragony fiskalne dokumentujące przejazd autostradą płatną A2 zarówno na odcinku pomiędzy Koninem a Nowym Tomyślem, zarządzanym przez Autostrada Wielkopolska S.A., jak również pomiędzy Nowym Tomyślem a Świeckiem, zarządzanym przez Autostrada Wielkopolska II S.A., stanowią faktury VAT w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r., poz. 1485).

  Podstawą prawną dla uznania paragonu fiskalnego za przejazd autostradą za fakturę VAT jest § 3 pkt 4 ww. rozporządzenia.

 2. CZY MOŻLIWE JEST WYSTAWIENIA FAKTURY VAT DO PARAGONU FISKALNEGO ZA PRZEJAZD AUTOSTRADĄ$1

  Nie. Paragon fiskalny dokumentujący przejazd autostradą płatną A2 stanowi sam w sobie fakturę VAT. Wystawienie faktury VAT do takiego paragonu prowadziłoby do podwójnego zafakturowania tej samej usługi.

  Jednocześnie informujemy, iż paragony za przejazd autostradą stanowią podstawę do odliczenia VAT na takiej samej zasadzie jak standardowe faktury VAT.

 3. CZY KIEROWCY MOGĄ ZAŻĄDAĆ WYSTAWIENIA FAKTURY VAT ZAMIAST PARAGONU$1

  Każdemu kierowcy wręczany jest wydrukowany paragon fiskalny. Paragon ten zgodnie z przepisami stanowi fakturę VAT i jest dokumentem uprawniającym do odliczenia VAT. Żądanie wystawienia standardowej faktury VAT zamiast paragonu jest w tym przypadku nieuzasadnione.

  Wyjątkiem od powyższej zasady są paragony niefiskalne wydawane w przypadku uregulowania należności za przejazd z wykorzystaniem karty paliwowej.

 4. CZY MOŻLIWE JEST OTRZYMANIE ZBIORCZEJ FAKTURY VAT DO PARAGONÓW FISKALNYCH WYSTAWIONYCH W DANYM OKRESIE (NP. MIESIĄCU)$1

  Nie jest możliwe otrzymanie zbiorczej faktury VAT do paragonów fiskalnych wystawionych w danym okresie. Wynika to z faktu, że zgodnie z przepisami paragony fiskalne za przejazd autostradą płatną stanowią faktury VAT. Nie można więc po raz drugi zafakturować tej samej usługi - raz za pomocą paragonu, a ponownie za pomocą faktury zbiorczej.

 5. CZY MOŻLIWE JEST OTRZYMANIE DUPLIKATU PARAGONU FISKALNEGO$1

  Dokumenty uzyskiwane jako dowód przejazdu odcinkiem autostrady płatnej są paragonami fiskalnymi, które ze względu na specyficzne przepisy są uznawane za faktury dające możliwość odliczania VAT. Niemniej jednak, podstawową funkcjonalność tych dokumentów określa treść (zawartość danych) paragonu fiskalnego.

  W przypadku żądania ponownego wystawienia dowodu przejazdu autostradą płatną, Koncesjonariusze i Operator są władni wystawić wydruk kopii elektronicznego paragonu pierwotnego, który ze względu na brak danych Sprzedawcy w nagłówku, nie jest tożsamy z pierwotnym paragonem. Taki wydruk kopii elektronicznej paragonu (tj. dokumentu potwierdzającego dane zawarte na pierwotnie wydanym paragonie) może zostać wystawiony na rzecz danego podróżnego / nabywcy usługi przejazdu w przypadku zaginięcia czy zniszczenia pierwotnego paragonu oraz przedstawienia jednoznacznego dowodu, iż był(a) on(a) nabywcą danej usługi przejazdu. Wymaga to uprzedniego podania następujących, zgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy, informacji:

  1. Daty i godziny wystawienia paragonu.
  2. Trasy przejazdu, to jest miejsca wjazdu na i wyjazdu z autostrady (plac poboru opłat lub stacja poboru opłat).
  3. Nr kasy, z której wystawiony był paragon.
  4. Nr paragonu.
  5. Formy płatności: gotówka lub karta bankowa (w przypadku karty bankowej nr karty).
  6. Kwoty brutto widniejącej na pierwotnym paragonie.

  Mając na uwadze fakt, iż zgodnie z przepisami na paragonie wystawianym za przejazd płatnym odcinkiem autostrady A2 nie ma danych podróżnego, żądanie wystawienia kopii elektronicznej paragonu fiskalnego bez potwierdzenia faktu skorzystania z usługi przejazdu nie może być uwzględnione.

  Brak możliwości wystawienia elektronicznej kopii paragonu na rzecz podmiotu, który nie przedstawi jednoznacznego dowodu zakupu, wynika z faktu, iż taki paragon jest dokumentem fiskalnym, dającym możliwość odliczenia VAT. Stąd kluczowe jest sprawdzenie, czy elektroniczna kopia jest wydawana podmiotowi, który był rzeczywistym użytkownikiem usługi.

Często zadawane pytania Paragon fiskalny fakturą VAT

Raz, że szybciej A2, że do Europy

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Autostrada Wielkopolska S.A., z siedzibą w Poznaniu (61-248), ul. Stanisława Zwierzchowskiego 1 – w odniesieniu do danych osobowych użytkowników odcinka Nowy Tomyśl – Konin, oraz Autostrada Wielkopolska II S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-248), ul. Dziadoszańska 10 – w odniesieniu do danych osobowych użytkowników odcinka Świecko – Nowy Tomyśl.

Twoje dane osobowe będą przetwarzanie do celu obsługi reklamacji, skarg, wniosków, zgłoszeń przez czas, który pozwoli nam na ich rozpatrzenie oraz zapewnienie ochrony uzasadnionego interesu administratora w przypadku ewentualnych roszczeń a także do obsługi serwisu internetowego oraz aplikacji internetowych dostarczanych przez Administratora za pośrednictwem serwisu internetowego.

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane:
 1. pracownikom/współpracownikom Administratora upoważnionym do ich przetwarzania na polecenie Administratora,
 2. innym odbiorcom danych, w tym:
  • spółce Autostrada Eksploatacja S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-004), ul. Głogowska 431 (podmiot przetwarzający) jako podmiotowi zajmującemu się utrzymaniem autostrady w imieniu Administratora,
  • dostawcom usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających Administratorowi realizację obowiązków jako podmiotu odpowiedzialnego za zarządzanie i eksploatację autostrady (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom usług umożliwiających transakcje poboru opłat za przejazd autostradą A2);
  • dostawcom usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez Administratora roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz w przypadku obsługi reklamacji, skarg, wniosków, zgłoszeń,
  z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych.

Administrator danych nie będzie przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:
 • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
 • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed takim wycofaniem, co oznacza, że wycofanie zgody nie działa wstecz,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą.

Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym realizację praw wynikających z przetwarzania danych uzyskasz wysyłając e-mail na adres: dane.osobowe@mail.autostrada-a2.pl

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów prawidłowej obsługi reklamacji, skargi, wniosku, zgłoszenia, nawiązania kontaktu oraz utrzymania strony internetowej. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwi nam udzielenie odpowiedzi na Twoją reklamację, skargę, wniosek, zgłoszenie.

Na naszych stronach internetowych wykorzystujemy rozwiązania monitorujące zachowania użytkownika, które pozwalają na profilowanie jednak nie realizują zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołującej skutki prawne. Mechanizmy te wykorzystywane są przez Administratora w celu zarządzania oraz doskonalenia serwisów internetowych.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.