Źródła finansowania - Autostrada Wielkopolska SA

Każdy kilometr ma znaczenie

Źródła finansowania

Koncesyjna autostrada A2 ze Świecka do Konina jest największym przedsięwzięciem infrastrukturalnym w Polsce zrealizowanym w systemie Partnerstwa Publiczno – Prywatnego. Wykonanie tego skomplikowanego i długoterminowego projektu było możliwe dzięki umowie koncesyjnej zawartej z rządem RP w 1997 roku na okres 40 lat. Integralną częścią umowy z rządem jest plan finansowy wraz z wykazem źródeł finansowania dwóch koncesyjnych odcinków autostrady A2, z podziałem na poszczególnych koncesjonariuszy, tj. spółkę Autostrada Wielkopolska SA oraz spółkę Autostrada Wielkopolska II SA.

 

A2 ŚWIECKO - NOWY TOMYŚL (106 KM)

 

29 czerwca 2009 r. Autostrada Wielkopolska II SA podpisała plan finansowy stanowiący integralną część Umowy Koncesyjnej zawartej z rządem, określający koszty realizacji Projektu A2 na Odcinku Świecko - Nowy Tomyśl.

Całkowity koszt realizacji projektu to 1.526 mln EUR w tym:

 1. 1.298 mln EUR + 50 mln PLN (ok. 12 mln EUR) (85,9%) stanowią bezpośrednie koszty budowy i projektowania w pełni wyposażonej i przygotowanej do eksploatacji autostrady.
 2. 216 mln EUR (14,1%) ujęte w Księdze Założeń to:
  1. w okresie budowy
   • koszty przygotowawcze dla potrzeb Zamknięcia Finansowego (przygotowanie analiz i opracowanie modelu finansowego, doradztwo prawne, finansowe, ubezpieczeniowe, cześć prac projektowych),
   • koszty przygotowania eksploatacji autostrady i zakupu odpowiedniego wyposażenia,
   • wynagrodzenie Niezależnego Inżyniera,
   • ubezpieczenie,
   • dostosowanie infrastruktury poboru opłat na odcinku Nowy Tomyśl – Poznań do systemu zamkniętego, jaki zastosowano na odcinku Świecko – Nowy Tomyśl,
   • budowa specjalnych ekranów ochronnych dla nietoperzy oraz poszerzenie przejścia dla zwierząt,
   • opłaty i odsetki od udzielonych kredytów w okresie budowy ok. 146 mln EUR,
   • czynsz dzierżawny,
  2. w całym okresie objętym koncesją, tj. do 2037 (koszty pokrywane z opłaty za dostępność)
   • czynsz dzierżawny,
   • opłaty i odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek,
   • wynagrodzenie za utrzymanie autostrady, pobór opłat i zapewnienie bezpieczeństwa;
   • koszty napraw i wymiany sprzętu, a w tym malowanie pasów, odnawianie oznakowania drogowego, remonty wiaduktów, budynków itp.,
   • koszty wybudowania i przebudowy wybranych węzłów i innych obiektów autostradowych,
   • przeprowadzenie modernizacji nawierzchni,
   • koszty spółki (w tym m.in. wynagrodzenie doradców zarówno Koncesjonariusza jak i banków kredytujących przedsięwzięcie)

Środki finansowe pochodzą z trzech źródeł:

 • kredytu udzielonego przez Europejski Bank Inwestycyjny w kwocie 1 mld EUR (ok. 62% wartości projektu).
 • kredytów udzielonych przez 11 zagranicznych i polskich banków komercyjnych w kwocie 400 mln EUR (ok. 26% wartości projektu); banki udzieliły dodatkowo kredytu na sfinansowanie wydatków VAT w wysokości do 150 mln PLN,
 • środków własnych koncesjonariusza w kwocie 186 mln EUR stanowiących ok. 12% całkowitych kosztów realizacji,

Kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 1 mld EUR to pierwsze tak wysokie zaangażowanie kredytowe EBI w projekt infrastrukturalny w Polsce. Jest to potwierdzenie wiarygodności Koncesjonariusza i jego akcjonariuszy jako partnera biznesowego. W oparciu o model finansowy – tj. opracowany na cały okres koncesji (do 2037 r.) plan wpływów i wydatków związanych z budową, finansowaniem i eksploatacją A2 Świecko - Nowy Tomyśl, szacuje się, iż AWSA II, Spółka Eksploatacyjna i Spółka Budowlana odprowadzą w okresie trwania koncesji do Skarbu Państwa około 1,3 mld PLN z tytułu podatku VAT i dochodowego.

Na zrealizowanym odcinku A2 Świecko – Nowy Tomyśl obowiązuje system wynagradzania spółki oparty o opłatę za dostępność autostrady. Zgodnie z Umową na Budowę i Eksploatację, Skarb Państwa wydzierżawia AWSA II grunt pod budowę autostrady, powierzając spółce wybudowanie drogi oraz prowadzenie eksploatacji przez kolejne 25 lat, w zamian za co spółka otrzymuje określoną w Umowie opłatę miesięczną za zapewnienie pełnej dostępności autostrady jej użytkownikom.

Na tym odcinku autostrady to Minister Infrastruktury i Rozwoju ustala stawki opłat za przejazd. Podstawowym zadaniem AWSA IIbyło zorganizowanie finansowania przedsięwzięcia, wybudowanie autostrady za zgromadzone środki, a następnie utrzymywanie drogi na odpowiednim, wysokim poziomie oraz pobór opłat na rzecz Skarbu Państwa. Za te czynności AWSA II otrzymuje odpowiednie wynagrodzenie od partnera publicznego, które pozwala na spłatę kredytów i zabezpiecza zwrot z zainwestowanych środków przez sponsorów projektu. W przypadku gdy spółka nie zapewni standardu utrzymania i dostępności drogi, naliczane są jej potrącenia i punkty karne od wynagrodzenia, które otrzymuje od rządu.

A2 ŚWIECKO - NOWY TOMYŚL Struktura finansowa