powrót strona główna Każdy kilometr ma znaczenie
Powrót

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

REALIZACJA ROBÓT POLEGAJĄCYCH NA ZABEZPIECZENIU MIEJSC MOGĄCYCH STANOWIĆ ZAGROŻENIE RUCHU NA AUTOSTRADZIE PŁATNEJ A2 NA ODCINKU NOWY TOMYŚL – KONIN Z WYŁĄCZENIEM ODCINKA KM 155+870 – 179+700

I. Dane dotyczące Zamawiającego

1. Firma: Autostrada Wielkopolska S.A. („Zamawiający”)
2. Adres: ul. Stanisława Zwierzchowskiego 1,  61-248 Poznań
3. Osoba do kontaktu: Michał Pabich, adres email: m.pabich@awsa.pl

II. Przedmiot Zamówienia

1. Przedmiot zamówienia („Zamówienie”): Realizacja robót polegających na zabezpieczeniu miejsc mogących stanowić zagrożenie ruchu na autostradzie płatnej A2 odcinek Nowy Tomyśl – Konin z wyłączeniem odcinka km 155+870 – 179+700
2. Zakres Zamówienia obejmuje w szczególności, ale nie wyłącznie, następujące prace:

* Wartości przyjęto w oparciu o zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu, chyba, że wyraźnie wskazano inaczej.

** Zamawiający w ramach Dokumentacji Przetargowej udostępni zatwierdzone schematy tymczasowej organizacji ruchu. Jeśli w ocenie oferenta prowadzenie robót przy zastosowaniu dostarczonych schematów, spowodowałoby niebezpieczeństwo lub zwiększyłoby ryzyko powstania niebezpieczeństwa dla korzystających z autostrady lub personelu oferenta lub jego podwykonawców – w takim przypadku wybrany wykonawca będzie zobowiązany opracowania na własny koszt oraz uzgodnienia projektu tymczasowej organizacji ruchu.

*** Wartość orientacyjna.

Zamówienie obejmuje prace, które będą prowadzone na czynnej autostradzie.

3. Zamawiający ustala czas realizacji przedmiotu Zamówienia, rozumianego jako podpisanie protokołu odbioru robót potwierdzającego należyte ich wykonanie, na dzień 30 września
2023 r.

4. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu Zamówienia przy udziale podwykonawców.

5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania Zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość płatności wynagrodzenia w częściach, zawsze za wykonane roboty.

III. Zasady Przetargu

Niniejsze postępowanie przetargowe organizowane jest na zasadzie przetargu jednostopniowego.

Podmioty zainteresowane złożeniem oferty powinny złożyć wniosek o udostępnienie Dokumentacji Przetargowej.

Do złożenia ofert uprawnione będą wyłącznie te podmioty, które otrzymają od Zamawiającego Dokumentację Przetargową.

Wraz ze złożeniem oferty podmiot zainteresowany musi wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu przetargowym (pkt IV).

Umowa zostanie zawarta z podmiotem, którego oferta – po zakończeniu procesu wyjaśnień oraz oceny ofert – zostanie uznana przez Zamawiającego, na podstawie przyjętego kryterium oceny ofert – za najbardziej korzystną.
Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie najniższe oferowane wynagrodzenie za wykonanie Zamówienia.
Szczegółowe informacje dotyczące złożenia oferty, kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zasad realizacji Zamówienia będą zawarte w Dokumentacji Przetargowej.

Podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej nie mogą złożyć więcej niż jednego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym.

IV. Warunki udziału w postępowaniu przetargowym

W postępowaniu przetargowym Zamawiający będzie brał pod uwagę oferty złożone wyłącznie przez podmioty spełniające poniższe warunki:

1. Sytuacja podmiotowa:
Zamawiający będzie brał pod uwagę oferty złożone wyłącznie przez podmioty, co do których nie otwarto postępowania upadłościowego ani likwidacyjnego oraz które nie zalegają z opłatami z tytułu podatków oraz składek na ZUS.

2. Warunki ekonomiczne i finansowe:
Do uczestnictwa w postępowaniu przetargowym zostaną dopuszczone podmioty, które wykażą łączne spełnienie następujących kryteriów:

a) średni roczny przychód netto za sprzedaży produktów, towarów i materiałów za lata 2020 i 2021 w wysokości nie mniejszej niż 40.000.000,00 (czterdzieści milionów) PLN oraz za 3 kwartały roku 2022 w wysokości nie mniejszej niż 30.000.000,00 (trzydzieści milionów) PLN; w przypadku przychodu osiąganego w walutach obcych podlegają one przeliczeniu na PLN według średniego kursu NBP z dnia bilansowego odpowiadającemu z osobna każdemu sprawozdaniu finansowemu;

b) średni roczny wskaźnik płynności szybkiej liczony według wzoru:

(Aktywa Obrotowe-Zapasy-Rozliczenia Międzyokresowe)/(Zobowiązania Krótkoterminowe)

za lata 2020 i 2021 oraz III kwartał 2022 roku w wysokości nie mniejszej niż 1,0;

c) średni roczny wskaźnik pokrycia zobowiązań odsetkowych liczony według wzoru:

(Zysk Brutto+Odsetki)/Odsetki

za lata 2020 i 2021 oraz III kwartał roku 2022 w wysokości nie mniejszej niż 4,0;

ustalone na podstawie dokumentów wskazanych w pkt V.2.

3. Warunki techniczne:

a) Wymagane doświadczenie zawodowe oferenta
Podmiot musi wykazać, że w ostatnich 5 (pięciu) latach wykonał jako główny wykonawca co najmniej 3 (trzy) zadania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej polegające na instalacji drogowych barier ochronnych, osłon energochłonnych i innych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego o łącznej wartości co najmniej 3.000.000 PLN (trzy miliony) netto każde albo co najmniej 30.000 (trzydzieści tysięcy) metrów bieżących barier ochronnych odrębnie dla tych zadań;

b) Wymagane doświadczenie kadrowe oferenta
Podmiot musi wskazać osobę, która będzie uczestniczyć w wykonaniu Zamówienia jako kierujący robotami przez cały czas ich trwania, legitymującą się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem w prowadzeniu takich prac. Kierujący robotami powinien posiadać uprawnienia budowlane o specjalności drogowej bez ograniczeń oraz co najmniej dwuletnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót.

V. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków opisanych w pkt IV

Na potwierdzenie spełnienia warunków wskazanych w pkt IV oferent powinien wraz z ofertą przedłożyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty:

1. Sytuacja podmiotowa

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż
3 (trzy) miesiące przed upływem terminu składania ofert w ramach przedmiotowego postępowania;

b) aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające odpowiednio, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne
i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Powyższe zaświadczenia muszą być wystawione nie wcześniej niż
3 (trzy) miesiące przed upływem terminu składania ofert w ramach przedmiotowego postępowania;

c) jeżeli oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w ppkt a oraz b składa odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę, potwierdzające odpowiednio, że:

i. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
ii. nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości decyzji właściwego organu.

Jeśli takie dokumenty w kraju siedziby wnioskodawcy nie są wystawiane, oferent może zastąpić je stosownym oświadczeniem złożonym przed notariuszem.

2. Warunki ekonomiczne i finansowe

a) zatwierdzone i złożone w odpowiednim organie rejestrowym / innym adekwatnym sprawozdania finansowe za lata 2020 oraz 2021, w tym: bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych; uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie finansowe; opinię biegłego rewidenta o badanym sprawozdaniu (jeśli dotyczy); oraz

b) sprawozdanie finansowe za III kwartał roku 2022 r. wraz ze sprawozdaniem GUS F-01 (jeśli dotyczy) – każdy z dokumentów potwierdzony przez głównego księgowego albo osobę upoważnioną do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz przez osoby upoważnione do reprezentacji oferenta.

3. Doświadczenie zawodowe oferenta

Dane dotyczące:

a) prac odpowiadających wymogom określonym w pkt IV.3.a z podaniem nazwy zadania, inwestora oraz terminu wykonania. Do wykazu prac należy załączyć dokumenty wydane przez inwestora potwierdzające, że wymienione w wykazie roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

b) osoby odpowiadającej wymogom określonym w pkt IV.3.b z podaniem imienia i nazwiska, kopii decyzji o wydaniu uprawnień zawodowych oraz wskazaniem prac kierowanych przez tę osobę potwierdzających co najmniej dwuletnie doświadczenie.

Dokumenty w języku obcym winny zostać dołączone wraz z ich tłumaczeniem sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.

VI. Warunki formalne wniosku o udostępnienie Dokumentacji Przetargowej

1. Sposób przygotowania wniosku
Wniosek o udostępnienie Dokumentacji Przetargowej powinien być przygotowany w języku polskim w 1 (jednym) egzemplarzu. Dokumenty w językach obcych winny być przedstawione wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

2. Format wniosku
Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym powinien zostać sporządzony na piśmie. Wniosek powinien obejmować:

a) nazwę wnioskodawcy;
b) adres siedziby wnioskodawcy;
c) wniosek o udostępnienie Dokumentacji Przetargowej dotyczący Zamówienia;
d) adres email wnioskodawcy.

3. Termin i miejsce składania wniosku
Wnioski winny być złożone pod adresem wskazanym w pkt I niniejszego ogłoszenia w terminie do dnia 30 stycznia 2023 r. godz. 15.00 czasu lokalnego. Za termin złożenia wniosku uznawana jest data wpływu do siedziby Zamawiającego. Zamawiający może przedłużyć powyższy termin bez podania przyczyny.

VII. Dokumentacja Przetargowa

1. Szczegóły dotyczące złożenia oferty, kryteriów wyboru wykonawcy oraz zasad realizacji Zamówienia zawarte zostały w Dokumentacji Przetargowej.

2. Do złożenia ofert uprawnione będą wyłącznie te podmioty, które otrzymają od Zamawiającego Dokumentację Przetargową.

3. Na Dokumentację Przetargową składa się:

a) Instrukcja dla oferentów, określająca m.in. szczegóły dotyczące złożenia oferty oraz kryteria wyboru wykonawcy;
b) Dokumentacja projektowa dla Zamówienia, na którą składa się:

i. Projekt stałej organizacji ruchu w zakresie zabezpieczenia miejsc mogących stanowić zagrożenie w ruchu na autostradzie płatnej A2;
ii. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;
iii. Zatwierdzone schematy tymczasowej organizacji ruchu.

c) Projekt umowy (Zamawiający będzie wymagał złożenia wraz z ofertą oświadczenia o akceptacji warunków umowy. Oferty bez takiego oświadczenia zostaną odrzucone);
d) Przedmiar robót (mający wyłącznie znaczenie poglądowe, do weryfikacji przez wybranego wykonawcę w oparciu o projekt stałej organizacji ruchu przywołany powyżej).

4. Dokumentacja Przetargowa zostanie udostępniona podmiotom zainteresowanym w formie linku przesłanego na adres poczty elektronicznej wnioskodawcy wskazany zgodnie z pkt VI.2.d umożliwiającego dostęp i pobranie dokumentów składających się na Dokumentację Przetargową.

5. Po pobraniu Dokumentacji Przetargowej zgodnie z pkt VII.4 wnioskodawca potwierdzi Zamawiającemu ten fakt w formie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt I.3.

VIII. Informacje dodatkowe

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych.

Podmioty składające ofertę zobligowane będą do wniesienia wadium w wysokości 10.000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych) przelewem na rachunek Zamawiającego. Dowód wpłaty powinien być załączony do składanej oferty. Numer rachunku bankowego zostanie zamieszczony w Dokumentacji Przetargowej.

W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w tym z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, oferentom nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu.

Ogłoszenie opublikowano dnia 16 stycznia 2023 r.