O firmie

Autostrada Wielkopolska S.A. logo

A2 Nowy Tomyśl - Konin (148 km)

Struktura finansowa projektu w dniu 30.10.2000 r. (podpisanie dokumentów zamknięcia finansowego)

W październiku 2000 r. Autostrada Wielkopolska SA podpisała plan finansowy stanowiący integralną część Umowy Koncesyjnej zawartej z rządem, określający koszty realizacji Projektu A2 na Odcinku Nowy Tomyśl – Konin (149 km).

Całkowity koszt realizacji projektu to 875 milionów EUR, w tym:

 • 637,5 mln EUR (73%) to bezpośrednie koszty budowy i projektowania czyli stała cena ryczałtowa za całość "inwestycji pod klucz" czyli w pełni wyposażonej i przygotowanej do eksploatacji autostrady;
 • 237,5 mln EUR (27%) to ujęte w planie finansowym, m.in.
  • koszty przygotowania eksploatacji autostrady i zakupu odpowiedniego wyposażenia, wynagrodzenie Operatora za usługi utrzymania i eksploatacji autostrady w okresie budowy,
  • opłaty z tytułu udzielenia kredytów oraz odsetki od obcych źródeł finansowania,
  • czynsz dzierżawny w trakcie budowy i opłaty na rzecz Skarbu Państwa z tytułu udzielenia gwarancji (razem 11 mln EUR),
  • opłata koncesyjna zapłacona na rzecz Skarbu Państwa w wysokości 9 mln EUR,
  • wynagrodzenie doradców prawnych, podatkowych, finansowych oraz ds. ruchu zarówno Koncesjonariusza, jak i banków kredytujących przedsięwzięcie,
  • kwoty zgromadzone, a nie wydatkowane do końca 2004 r. na obsługę części odsetek;
Struktura udziałów
pobierz .PDF
Struktura udziałów spółki
Autostrada Wielkopolska
Struktura finansowa
(10 października 2000 r.)
pobierz .PDF
Struktura finansowa spółki
Autostrada Wielkopolska

A2 Nowy Tomyśl - Konin Struktura finansowa

41%

Europejski Bank Inwestycyjny

355 mln EUR

27%

Wkład Własny Akcjonariuszy

238 mln EUR

27%

Banki Komercyjne

235 mln EUR

5%

Przychody z ruchu i odsetkowe w trakcie budowy

47 mln EUR

Autostrada Wielkopolska II S.A. logo

A2 Świecko - Nowy Tomyśl (106 km)

29 czerwca 2009 r. Autostrada Wielkopolska II SA podpisała plan finansowy stanowiący integralną część Umowy Koncesyjnej zawartej z rządem, określający koszty realizacji Projektu A2 na Odcinku Świecko - Nowy Tomyśl.

Całkowity koszt realizacji projektu to 1.526 mln EUR w tym:

 1. 1.298 mln EUR + 50 mln PLN (ok. 12 mln EUR) (85,9%) stanowią bezpośrednie koszty budowy i projektowania w pełni wyposażonej i przygotowanej do eksploatacji autostrady.
 2. 216 mln EUR (14,1%) ujęte w Księdze Założeń to:
  1. w okresie budowy
   • koszty przygotowawcze dla potrzeb Zamknięcia Finansowego (przygotowanie analiz i opracowanie modelu finansowego, doradztwo prawne, finansowe, ubezpieczeniowe, cześć prac projektowych),
   • koszty przygotowania eksploatacji autostrady i zakupu odpowiedniego wyposażenia,
   • wynagrodzenie Niezależnego Inżyniera,
   • ubezpieczenie,
   • dostosowanie infrastruktury poboru opłat na odcinku Nowy Tomyśl – Poznań do systemu zamkniętego, jaki zastosowano na odcinku Świecko – Nowy Tomyśl,
   • budowa specjalnych ekranów ochronnych dla nietoperzy oraz poszerzenie przejścia dla zwierząt,
   • opłaty i odsetki od udzielonych kredytów w okresie budowy ok. 146 mln EUR,
   • czynsz dzierżawny,
  2. w całym okresie objętym koncesją, tj. do 2037 (koszty pokrywane z opłaty za dostępność)
   • czynsz dzierżawny,
   • opłaty i odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek,
   • wynagrodzenie za utrzymanie autostrady, pobór opłat i zapewnienie bezpieczeństwa;
   • koszty napraw i wymiany sprzętu, a w tym malowanie pasów, odnawianie oznakowania drogowego, remonty wiaduktów, budynków itp.,
   • koszty wybudowania i przebudowy wybranych węzłów i innych obiektów autostradowych,
   • przeprowadzenie modernizacji nawierzchni,
   • koszty spółki (w tym m.in. wynagrodzenie doradców zarówno Koncesjonariusza jak i banków kredytujących przedsięwzięcie)

Środki finansowe pochodzą z trzech źródeł:

 • kredytu udzielonego przez Europejski Bank Inwestycyjny w kwocie 1 mld EUR (ok. 62% wartości projektu).
 • kredytów udzielonych przez 11 zagranicznych i polskich banków komercyjnych w kwocie 400 mln EUR (ok. 26% wartości projektu); banki udzieliły dodatkowo kredytu na sfinansowanie wydatków VAT w wysokości do 150 mln PLN,
 • środków własnych koncesjonariusza w kwocie 186 mln EUR stanowiących ok. 12% całkowitych kosztów realizacji,

Kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 1 mld EUR to pierwsze tak wysokie zaangażowanie kredytowe EBI w projekt infrastrukturalny w Polsce. Jest to potwierdzenie wiarygodności Koncesjonariusza i jego akcjonariuszy jako partnera biznesowego. W oparciu o model finansowy – tj. opracowany na cały okres koncesji (do 2037 r.) plan wpływów i wydatków związanych z budową, finansowaniem i eksploatacją A2 Świecko - Nowy Tomyśl, szacuje się, iż AWSA II, Spółka Eksploatacyjna i Spółka Budowlana odprowadzą w okresie trwania koncesji do Skarbu Państwa około 1,3 mld PLN z tytułu podatku VAT i dochodowego.

Na zrealizowanym odcinku A2 Świecko – Nowy Tomyśl obowiązuje system wynagradzania spółki oparty o opłatę za dostępność autostrady. Zgodnie z Umową na Budowę i Eksploatację, Skarb Państwa wydzierżawia AWSA II grunt pod budowę autostrady, powierzając spółce wybudowanie drogi oraz prowadzenie eksploatacji przez kolejne 25 lat, w zamian za co spółka otrzymuje określoną w Umowie opłatę miesięczną za zapewnienie pełnej dostępności autostrady jej użytkownikom.

Na tym odcinku autostrady to Minister Infrastruktury i Rozwoju ustala stawki opłat za przejazd. Podstawowym zadaniem AWSA II było zorganizowanie finansowania przedsięwzięcia, wybudowanie autostrady za zgromadzone środki, a następnie utrzymywanie drogi na odpowiednim, wysokim poziomie oraz pobór opłat na rzecz Skarbu Państwa. Za te czynności AWSA II otrzymuje odpowiednie wynagrodzenie od partnera publicznego, które pozwala na spłatę kredytów i zabezpiecza zwrot z zainwestowanych środków przez sponsorów projektu. W przypadku gdy spółka nie zapewni standardu utrzymania i dostępności drogi, naliczane są jej potrącenia i punkty karne od wynagrodzenia, które otrzymuje od rządu.

Struktura udziałówpobierz .PDF
Struktura udziałów spółki
Autostrada Wielkopolska II
Struktura finansowapobierz .PDF
Struktura finansowa spółki
Autostrada Wielkopolska II

A2 Świecko - Nowy Tomyśl Struktura finansowa

62,5%

Europejski Bank Inwestycyjny

954,1 mln EUR

25,5%

Banki Komercyjne

388,6 mln EUR

12%

Wkład Własny Akcjonariuszy

183,3 mln EUR

Raz, że szybciej A2, że do Europy

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Autostrada Wielkopolska S.A., z siedzibą w Poznaniu (61-248), ul. Stanisława Zwierzchowskiego 1 – w odniesieniu do danych osobowych użytkowników odcinka Nowy Tomyśl – Konin, oraz Autostrada Wielkopolska II S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-248), ul. Dziadoszańska 10 – w odniesieniu do danych osobowych użytkowników odcinka Świecko – Nowy Tomyśl.

Twoje dane osobowe będą przetwarzanie do celu obsługi reklamacji, skarg, wniosków, zgłoszeń przez czas, który pozwoli nam na ich rozpatrzenie oraz zapewnienie ochrony uzasadnionego interesu administratora w przypadku ewentualnych roszczeń a także do obsługi serwisu internetowego oraz aplikacji internetowych dostarczanych przez Administratora za pośrednictwem serwisu internetowego.

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane:
 1. pracownikom/współpracownikom Administratora upoważnionym do ich przetwarzania na polecenie Administratora,
 2. innym odbiorcom danych, w tym:
  • spółce Autostrada Eksploatacja S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-004), ul. Głogowska 431 (podmiot przetwarzający) jako podmiotowi zajmującemu się utrzymaniem autostrady w imieniu Administratora,
  • dostawcom usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających Administratorowi realizację obowiązków jako podmiotu odpowiedzialnego za zarządzanie i eksploatację autostrady (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom usług umożliwiających transakcje poboru opłat za przejazd autostradą A2);
  • dostawcom usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez Administratora roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz w przypadku obsługi reklamacji, skarg, wniosków, zgłoszeń,
  z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych.

Administrator danych nie będzie przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:
 • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
 • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed takim wycofaniem, co oznacza, że wycofanie zgody nie działa wstecz,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą.

Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym realizację praw wynikających z przetwarzania danych uzyskasz wysyłając e-mail na adres: dane.osobowe@mail.autostrada-a2.pl

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów prawidłowej obsługi reklamacji, skargi, wniosku, zgłoszenia, nawiązania kontaktu oraz utrzymania strony internetowej. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwi nam udzielenie odpowiedzi na Twoją reklamację, skargę, wniosek, zgłoszenie.

Na naszych stronach internetowych wykorzystujemy rozwiązania monitorujące zachowania użytkownika, które pozwalają na profilowanie jednak nie realizują zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołującej skutki prawne. Mechanizmy te wykorzystywane są przez Administratora w celu zarządzania oraz doskonalenia serwisów internetowych.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.